Μια ξεχωριστ? - Πανευρωπα?κ? δι?κριση για τη ?γευσ?νου??

?

Μια ν?α δι?κριση για τη Γευσ?νου? ?ρχεται αυτ? τη φορ? απ? την Ευρ?πη.

Η ?Γευσ?νου?? αναδε?χθηκε απ? το χρηματιστ?ριο αξι?ν του Λονδ?νου ω? μια απ? τι? 1.000 εταιρε?ε? που με τι? δραστηρι?τητ?? τη? ?εμπν?ει? την Ευρ?πη τη? καινοτομ?α?, τη? αν?πτυξη? και του σ?γχρονου επιχειρε?ν.

Η βρ?βευσ? μα? πραγματοποι?θηκε στο Ευρωπα?κ? κοινοβο?λιο στι? Βρυξ?λε?, απ? το Διευθ?νοντα Σ?μβουλο του Χρηματιστηρ?ου στο Λονδ?νο & Γενικ? Διευθυντ? Διεθνο?? Αν?πτυξη? κ?ριο Nikhil Rathi.

Η σημαντικ? αυτ? δι?κριση επιβραβε?ει τι? προσπ?θειε? 25 ετ?ν για υψηλ? ποι?τητα προ??ντων και υπηρεσι?ν με ?μφαση στην καινοτομ?α, με σεβασμ? στο περιβ?λλον, με αγ?πη για τον ?νθρωπο.

Εμε?? με τη σειρ? μα? επιθυμο?με να μοιραστο?με αυτ? τη βρ?βευση με ?λου? εσ?? που με την εμπιστοσ?νη σα? ?λα αυτ? τα χρ?νια, μ?? εμπν?ετε να γιν?μαστε ?λο και καλ?τεροι και να ανεβα?νουμε ?λο και πιο ψηλ? στον παγκ?σμιο χ?ρτη.

Σα? ευχαριστο?με.

汤姆叔叔影院