Καλωσορ?σατε στη γευσ?νου?!

H Γευσ?νου? εξειδικε?εται στον τομ?α του contract catering καλ?πτοντα? καθημεριν? στοχευμ?νε? επισιτιστικ?? αν?γκε? εταιρι?ν, βιομηχανικ?ν, στρατιωτικ?ν μον?δων, εκπαιδευτικ?ν οργανισμ?ν, κατασκην?σεων, αθλητικ?ν ινστιτο?των και ?λλων χ?ρων ?που δημιουργο?νται αν?γκε? μαζικ?? εστ?αση?.

περισσ?τερα...

Ακολο?θησ? μα?!

Μ?θε πρ?το? τα ν?α μα? μ?σα απ? τι? σελ?δε? μα? στι? υπηρεσ?ε? κοινωνικ?? δυκτ?ωση?
? εγγρ?ψου στο newsletter μα?

Φιλοσοφ?α-?ραμα

Το ?ραμ? μα? ε?ναι να προσφ?ρουμε καθημεριν? την καλ?τερη, ποιοτικ?τερη ?και ασφαλ?στερη? γευστικ? εμπειρ?α στην Ελλ?δα.

περισσ?τερα...
Μια ξεχωριστ? - Πανευρωπα?κ? δι?κριση για τη ?γευσ?νου??

Η ?γευσ?νου?? αναδε?χθηκε απ? το χρηματιστ?ριο αξι?ν του Λονδ?νου ω? μια απ? τι? 1.000 εταιρε?ε? που με τι? δραστηρι?τητ?? τη? ?εμπν?ει? την Ευρ?πη τη? καινοτομ?α?, τη? αν?πτυξη? και του σ?γχρονου επιχειρε?ν.

περισσ?τερα...
Συνεργασ?ε?
汤姆叔叔影院