Μενο?

Η σωστ? διατροφ? για του? εργαζ?μενου? σ?μερα αποτελε? μ?α πρ?κληση.

?

Η εταιρ?α μα? ?χει συν?ψει αποκλειστικ? συνεργασ?α με διακεκριμ?νου? ?λληνε? διαιτολ?γου? και τεχνολ?γου? τροφ?μων, για το σχεδιασμ? μενο?, ικαν?ν να προσαρμ?ζονται σε κ?θε αν?γκη. Κατ? το σχεδιασμ?, δ?νουμε ?μφαση κυρ?ω?:


? Στην ισορροπημ?νη διατροφ?


? Στη Μεσογειακ? δ?αιτα και τα Μεσογειακ? προ??ντα


? Στην ισορροπ?α μεταξ? παραδοσιακ?ν και μοντ?ρνων συνταγ?ν


? Στην Ελληνικ? κουζ?να (με επιλογ?? γε?σεων απ? κ?θε γωνι? τη? Ελλ?δα?, τη? Μεσογε?ου, αλλ? απ? ?λο τον κ?σμο, ?πω? απ? την Κεντρικ? και Β?ρεια Ευρ?πη, την Ασ?α, τη Β?ρεια και τη Ν?τια Αμερικ? κλπ)

Σχεδι?ζουμε ?τσι μενο?, βασισμ?να στα πιο αγν? και φρ?σκα υλικ?, με τι? πιο ξεχωριστ??, δημιουργικ?? και πρωτ?τυπε? συνταγ??, προσφ?ροντα? με τον τρ?πο αυτ? σε καθημεριν? β?ση, μια μεγ?λη ποικιλ?α απ? απολαυστικ? γε?ματα πλο?σια σε διατροφικ?? αξ?ε?.

?


?

Ενδεικτικ? μηνια?α μενο?Τα στελ?χη σα? θα ?χουν τη δυνατ?τητα να επιλ?ξουν το γε?μα του?, αν?λογα με τι? διατροφικ?? του? αν?γκε? και τι? γευστικ?? του? συν?θειε?.

Κατεβ?στε σε .pdf αρχε?ο τα μηνια?α μενο?:

get acrobat reader
Για να μπορ?σετε να δε?τε τα αρχε?α .pdf, πρ?πει να ?χετε εγκατεστημ?νη
την εφαρμογ? Adobe Acrobat Reader. Πατ?στε στο παρακ?τω εικον?διο
για να την κατεβ?σετε δωρε?ν.
汤姆叔叔影院