ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (14/1/2019) Σ?μερα αναλ?βαμε τη σ?τιση των εργαζομ?νων στο εργοστ?σιο τη? Θεσσαλον?κη? στα Μπισκ?τα Παπαδοπο?λου. Σε λιγ?τερο απ? 1 χρ?νο λειτουργ?α? του εστιατορ?ου μα? στην Αθ?να, σειρ? ε?χε η Θεσσαλον?κη. Σα? ευχαριστο?με για την εμπιστοσ?νη που μα? δε?χνετε!   ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ! ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ PRINTING HOUSE (14/1/2019) Καλωσορ?ζουμε στην οικογ?νει? μα? την εκτυπωτικ? βιομηχαν?α ?Γραφικ???Τ?χνε? Στ?φανο? Καρυδ?κη? Α.Ε?.   Μια ξεχωριστ? - Πανευρωπα?κ? δι?κριση για τη ?γευσ?νου?? (10/10/2018) Η ?γευσ?νου?? αναδε?χθηκε απ? το χρηματιστ?ριο αξι?ν του Λονδ?νου ω? μια απ? τι? 1.000 εταιρε?ε? που με τι? δραστηρι?τητ?? τη? ?εμπν?ει? την Ευρ?πη τη? καινοτομ?α?, τη? αν?πτυξη? και του σ?γχρονου επιχειρε?ν.   ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ! (6/8/2018) ?Στο?πλα?σιο?αν?πτυξη??και?αν?ληψη??περαιτ?ρω?επιχειρηματικ?ν δραστηριοτ?των η?εταιρ?α?μα??εγκαινι?ζει?τι??ν?ε??εγκαταστ?σει??τη?,?9.000m2,?στο?Κρυον?ρι.   Diamonds of the Greek Economy 2018 (4/7/2018) ?Οι εκπρ?σωποι των υγι?στερα αναπτυσσ?μενων εταιρει?ν τη? χ?ρα? εξ?πεμψαν?ισχυρ? μ?νυμα για τι? προοπτικ?? τη? ελληνικ?? επιχειρηματικ?τητα? στη δι?ρκεια τη? χθεσιν?? εκδ?λωση? επιχειρηματικ?? αριστε?α??Diamonds?of?the?Greek?Economy?2018.??   (4/6/2018) Oι επιχειρ?σει? που ηγο?νται τη? προσπ?θεια? για επιστροφ? στο δρ?μο τη? αν?πτυξη? και προετοιμ?ζουν την επ?μενη ημ?ρα στη χ?ρα, τιμ?θηκαν στην Τελετ? Απονομ?? των βραβε?ων-θεσμ?? για το ελληνικ? επιχειρε?ν, ?Πρωταγωνιστ?? τη? Ελληνικ?? Οικονομ?α??.Σα? ευχαριστο?με!   ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (12/1/2018) Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ & η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ συμμετε?χε ?στην διαγωνιστικ? διαδικασ?α για την εκτ?λεση του ?ργου παροχ?? υπηρεσι?ν σχολικ?ν γευμ?των, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΚΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ . ? Ω? εκ το?του αν?λαβε την σ?τιση ?σε Σχολε?α των ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ. ? Με την πολυετ? πε?ρα τη?, τα καταξιωμ?να στελ?χη τη? ?και τον επαγγελματισμ? τη?, η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ πρωτοστατε? μεταξ? ?λλων σε αυτ? το ?ργο επιδεικν?οντα? για ακ?μα μια φορ? τον υψηλ? βαθμ? ετοιμ?τητα? τη? και τον ζ?λο τη? για ?ριστε? υπηρεσ?ε?.   ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (18/12/2017) Με τη συγκεκριμ?νη αν?ρτηση θα θ?λαμε να ευχαριστ?σουμε την εταιρ?α ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ για την εμπιστοσ?νη που μα? δε?χνει ?λα αυτ? τα χρ?νια. Συνεχ?ζουμε πιστο? στην φιλοσοφ?α & στην κουλτο?ρα τη? εταιρ?α? μα? με προτεραι?τητα π?ντα την προσφορ? ποιοτικ?? και ασφαλο?? σ?τιση?.   Eurobank (1/7/2017) Με μεγ?λη μα? χαρ?, το καλοκα?ρι αυτ? ξεκιν?σαμε την προσφορ? των υπηρεσι?ν σ?τιση? στα κεντρικ? γραφε?α τη? Eurobank στη Ν.Ιων?α.   World Record Guinness @ Ρ?θυμνο! (17/2/2017) Την Κυριακ? 12 Φεβρουαρ?ου το Ρ?θυμνο μπ?κε στο Βιβλ?ο Γκ?νε? με τον ετ?σιο θεσμ? το "Κυν?γι του Θησαυρο?", ?που φ?το? συμμετε?χαν 1418 κυνηγο?! Ε?μαστε υπερ?φανοι χορηγο? τη? προσπ?θεια? αυτ?? η οπο?α επιβραβε?τηκε με μια θ?ση στο Βιβλ?ο Γκ?νε?! Συγχαρητ?ρια σε ?λου? του? Κυνηγο?? που με τη συμβολ? του? ?δωσαν στο Ρ?θυμνο μια τ?σο σημαντικ? δι?κριση.  
汤姆叔叔影院