Θ?σει? Εργασ?α?

Η φιλοσοφ?α τη? Γευσ?νου? ΑΒΕΕ εστι?ζεται στο προσωπικ? και ?χει σαν στ?χο τη? τη συνολικ? υποστ?ριξη του. ?χοντα? ω? αρχ? την αυστηρ? επιλογ? του προσωπικο? με το οπο?ο στελεχ?νουμε τα υποκαταστ?ματα μα?, θεωρο?με ?λου? του? εργαζομ?νου? στην εταιρ?α, αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? επιτυχημ?νη? πορε?α? μα? και επενδ?ουμε σε αυτ? εκπαιδε?οντα? το σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα κατ? τη δι?ρκεια του ?του?.

Πιο συγκεκριμ?να προσφ?ρουμε:

  • Ικανοποιητικ? Πακ?το Αποδοχ?ν
  • Ασφ?λιση
  • Συνεχ? εκπα?δευση και επιμ?ρφωση
  • Συνεχ? 5νθ?μερη εργασ?α (εκτ?? Σαββατοκ?ριακου)
  • Ευχ?ριστο εργασιακ? περιβ?λλον

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ ζητ? να καλ?ψει τι? παρακ?τω κεν?? θ?σει? εργασ?α?:

Αν ενδιαφ?ρεστε για κ?ποια απ? τι? διαθ?σιμε? θ?σει? εργασ?α? παρακαλο?με αποστε?λετε ?να email με το βιογραφικ? σα? στο hr@www.wijngilde.com

get acrobat reader
Για να μπορ?σετε να δε?τε τα αρχε?α .pdf, πρ?πει να ?χετε εγκατεστημ?νη
την εφαρμογ? Adobe Acrobat Reader. Πατ?στε στο παρακ?τω εικον?διο
για να την κατεβ?σετε δωρε?ν.
汤姆叔叔影院