• Μελο?δη? Απ?στολο?

  Executive Chef Κεντρικ?? Μον?δα? Παραγωγ??

  Ο Απ?στολο? Μελο?δη? γενν?θηκε το 1973 στην Αθ?να, η αγ?πη του για την μαγειρικ? τον ?σπρωξε το 1991 στη σχολ? τουριστικ?ν επαγγελμ?των Αναβ?σσου απ? ?που και αποφο?τησε το 1993. ?κτοτε εργ?στηκε ?σε μεγ?λα ξενοδοχε?α ?πω? το “Αρ?ων astir palace” το “Caravel” το “Athens Hilton” στο οπο?ο ασχολ?θηκε και με την ζαχαροπλαστικ?. Το 2000 μετακ?μισε στο Λονδ?νο ?που εργ?στηκε σαν προσωπικ?? chef ?για μια μεγ?λη εφοπλιστικ? οικογ?νεια και μαγε?ρεψε για αρκετο?? πολ? γνωστο?? ανθρ?που? ?πω? ηθοποιο?? του Hollywood, επιχειρηματ?ε?, πρ?σβει? και βασιλε??. Το 2004 επ?στρεψε στην Ελλ?δα ?που εργ?στηκε σαν sous chef στο ξενοδοχε?ο “Athens Imperial” και σαν chef στο “Πλει?δε?” catering. Απ? τον Μ?ρτιο του 2013 εργ?ζεται σαν executive chef στην “Γευσ?νου?” ?που ?χει αναλ?βει την παραγωγ? του εργοστασ?ου στην? Κηφισι?.

 • Παναγι?τη? Αδαμ?πουλο?

  Operation Chef

  Ο Chef Παναγι?τη? Αδαμ?πουλο? γενν?θηκε στην Αθ?να το 1981 και απ? την νεαρ? ηλικ?α των 15 ετ?ν ξεκ?νησε να ασχολε?ται με τον χ?ρο τη? γαστρονομ?α? με ξεκιν?ντα? τι? σπουδ?? του στην Σχολ? Τουριστικ?ν Επαγγελμ?των Κ?ρκυρα? το 1996. Το υψηλ? επ?πεδο των καθηγητ?ν του και η αγ?πη του για την γαστρονομ?α τον εν?πνευσαν για να κ?νει μ?α προαγωγικ? καρι?ρα. Οι σπουδ?? και η εξειδ?κευσ? του στον χ?ρο συνεχ?στηκε και κατ? την δι?ρκεια τη? επαγγελματικ?? του σταδιοδρομ?α? με εξειδ?κευση στον χ?ρο τη? Ιταλικ?? κουζ?να? απ? την εταιρ?α Eurorganisation Gastronomie? την συμμετοχ? του στο πρ?γραμμα Leonardo Da Vinci και την απ?κτηση του Europass Certificate στον χ?ρο τη? γαστρονομ?α?. Επ?ση? ?χει συμμετ?σχει σε επαγγελματικ? εκπαιδευτικ? ταξ?δια στο εξωτερικ? σε χ?ρε? ?πω? το Dubhai, την Ελβετ?α, την Ιταλ?α και την Αυστρ?α με αντικε?μενο την γαστρονομ?α. Η συνεργασ?α του με μεγ?λε? εταιρ?ε?, σε ξενοδοχε?α 5 αστ?ρων ?πω? η Mitsis Hotels, Iberostar Kypriotis Hotels, ?Grecotel, Sani Hotels & Resorts? ?πω? επ?ση? και η προ?πηρεσ?α του στο εξωτερικ? σε εστιατ?ρια υψηλο? γαστρονομικο? ενδιαφ?ροντο? του ?δωσαν την ?θηση και την εμπειρ?α για επαγγελματικ? εξ?λιξη που συνδυ?στηκαν με την εργασ?α του και σε χ?ρου? εστιατορ?ων ?a la carte υψηλο? επιπ?δου ?πω? το ιστορικ? Ολ?μπιον στην πλατε?α Αριστοτ?λου? στην Θεσσαλον?κη, στι? αλυσ?δε? Tre Marie και Pasteria. Η εμπειρ?α και η αστε?ρευτη αγ?πη του για την γαστρονομ?α τον οδ?γησε το 2013 στην εταιρ?α Γευσ?νου? ?που απασχολε?ται ω? Chef λειτουργ?α? του ομ?λου στο κομμ?τι του Business & Industrial Catering ?πω? και του Research & Development ν?ων προ??ντων.

 • Παπακωνσταντ?? Μιχ?λη?

  Chef ΤΕΙ Ηρακλε?ου Κρ?τη?

  Ο Chef ?Παπακωνσταντ?? Μιχ?λη? ξεκ?νησε την επαγγελματικ? του σταδιοδρομ?α το 1994 με την αποφο?τησ? του απ? την Σχολ? Τουριστικ?ν Επαγγελμ?των? Κρ?τη?. Η εργατικ?τητα και η συν?πεια του, τον βο?θησαν να αναρριχηθε? στη κορυφ? τη? μαγειρικ?? ιεραρχ?α?. Απ? το 1994 ?χει εργαστε? σε μερικ?? απ? τι? μεγαλ?τερε? μον?δε?, ανεβα?νοντα? διαδοχικ? βαθμ?δε?, ?πω? τα ?Elounda Beach?, ?Sirens Hotel?, ?Fresh Gourmet Grecotel?, ?Βαβουρ?κη? ΑΒΕΤΕ?, ?Lato boutique? και ?Κ?πο? των αισθ?σεων Event catering?.

  Κ?ρια χαρακτηριστικ? του ε?ναι η αφοσ?ωση, ο σεβασμ?? και το μερ?κι για τη δουλε?α, στοιχε?α που του ?δωσαν θ?ση το 2012 στη Λ?σχη Αρχιμαγε?ρων Κρ?τη?. ????

  Η πολυετ?? εμπειρ?α του chef στη μαζικ? εστ?αση τον οδ?γησε το Σεπτ?μβριο του 2011 στη Γευσ?νου?, αναλαμβ?νοντα? την κουζ?να στο ΤΕΙ Ηρακλε?ου.

汤姆叔叔影院