Μπ?λλου ?λενα MSc, PhD
Κλινικ? διαιτολ?γο?- Διατροφολ?γο?

Η ?λενα Μπ?λλου αποφο?τησε το 2006 απ? το Τμ?μα Επιστ?μη? Διαιτολογ?α?–Διατροφ?? του Χαροκοπε?ου Πανεπιστημ?ου και το 2009 ολοκλ?ρωσε τι? μεταπτυχιακ?? σπουδ?? με κατε?θυνση ?Διατροφ? και ?σκηση?. ?λαβε το διδακτορικ? τη? απ? το ?διο ?δρυμα το 2013 με γνωστικ? αντικε?μενο την Διατροφ? και Μεταβολισμ?. Το συγγραφικ? τη? ?ργο περιλαμβ?νει δημοσιευμ?νε? εργασ?ε? σε διεθν? ?γκριτα επιστημονικ? περιοδικ?, εν? παρ?λληλα ?χει συμμετ?σχει με προφορικ?? και γραπτ?? ανακοιν?σει? σε ελληνικ? και διεθν? συν?δρια. ?χει απασχοληθε? ω? επιστημονικ?? συνεργ?τη? ερευνητικ?ν προγραμμ?των αγωγ?? υγε?α? στο Εργαστ?ριο Διατροφ??-Κλινικ?? Διαιτολογ?α? του Χαροκοπε?ου Πανεπιστημ?ου και στο Νοσοκομε?ο Πα?δων Παν. & Αγλα?α? Κυριακο?. Σ?μερα, εργ?ζεται ω? ελε?θερο? επαγγελματ?α? και συνεργ?ζεται με? την εταιρ?α Γευσ?νου? ?που παρ?χει συμβουλευτικ?? υπηρεσ?ε? ?σον αφορ? την κατ?ρτιση των μενο? που παρ?χονται απ? την εταιρε?α.?

?

Γιατ? δεν πρ?πει να παραλε?πετε το πρωιν? γε?μα ?Η λ?ψη εν?? ισορροπημ?νου πρωινο? ?χει σχετιστε? με μεγαλ?τερη πρ?σληψη σ?νθετων υδατανθρ?κων ,φυτικ?ν ιν?ν, φυλλικο? οξ?ο?, ασβεστ?ου, σιδ?ρου καθ?? και βιταμιν?ν Α,C και Ε μ?σα στην ημ?ρα.   Τρ?με σωστ?, Ζο?με καλ?! Ποιο ε?ναι το Ισορροπημ?νο Γε?μα; Το πι?το μα? θα πρ?πει να ?χει συγκεκριμ?νη παρουσ?α απ? ?λε? τι? διατροφικ?? ομ?δε? ?στε να πα?ρνουμε ?λα τα θρεπτικ? συστατικ? που χρειαζ?μαστε στην σωστ? αναλογ?α.   Μην ξεχν?τε να ενυδατ?νεστε! Η επαρκ?? πρ?σληψη υγρ?ν που εξασφαλ?ζει καλ? ενυδ?τωση του οργανισμο? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? για την υγε?α, ειδικ? κατ? του? καλοκαιρινο?? μ?νε?, ?που οι απ?λειε? υγρ?ν απ? το σ?μα ε?ναι μεγαλ?τερε?.   Τρ?με σωστ?, Ζο?με καλ?! Μικρ? γε?ματα, 5 φορ?? τη μ?ρα Σε σ?γκριση με 3 μεγ?λα γε?ματα, 5 μικρ?τερα γε?ματα κ?θε 3 ?ρε? μπορο?ν να σε βοηθ?σουν να ε?σαι πιο υγι??!   Διατροφ? με αντι… καρκινικ?? ιδι?τητε? Η διατροφ? που ακολουθο?με μπορε? ?χει αντι…καρκινικ?? ιδι?τητε? αφο? η καταν?λωση αρκετ?ν ομ?δων-τροφ?μων σχετ?ζεται με την εμφ?νιση κ?ποιων μορφ?ν καρκ?νου.   Γιατ? ε?ναι σημαντικ? τα φρο?τα στη διατροφ? μα?…; ?λοι ξ?ρουμε ?τι τα φρο?τα ε?ναι σημαντικ? και ?χουν πολλ? οφ?λη. ?σω? δε ξ?ρουμε ?μω? π?σα πολλ? οφ?λη ?χουν...   Συμβουλ?? για το τραπ?ζι του Π?σχα Ξεκιν?στε το γε?μα γεμ?ζοντα? το 1/2 πι?το σα? με σαλ?τα βραστ? ? ωμ? ? ψητ? λαχανικ?.   Διατροφ? κατ? την νηστε?α Διαν?ουμε την περ?οδο τη? Σαρακοστ??, και πολλο? ?χουν αρχ?σει να νηστε?ουν. Βασικ? χαρακτηριστικ? τη? νηστε?α? ε?ναι η αποχ? απ? τρ?φιμα ζωικ?? προ?λευση? ?πω? το κρ?α?, το κοτ?πουλο, το ψ?ρι τα γαλακτοκομικ? και τα αυγ? (με εξα?ρεση τα θαλασσιν?).   Χειμεριν?? τροφ??: Η αξ?α των οσπρ?ων Απ? τι? πιο θρεπτικ?? τροφ??, τα ?σπρια αποτελο?ν μια ιδανικ? τροφ? για το χειμ?να. Περιλαμβ?νουν τι? φακ??, τα ρεβ?θια, τη φ?βα, του? γ?γαντε?, τα φασ?λια και τη σ?για.   Διατροφικ?? πηγ?? σιδ?ρου Ο σ?δηρο? δεν μπορε? να παραχθε? απ? το ανθρ?πινο σ?μα και για το λ?γο αυτ? πρ?πει να τον προσλαμβ?νουμε μ?σω των τροφ?μων. Η ανεπ?ρκεια σιδ?ρου μπορε? ε?κολα να προληφθε? μ?σω μια? ισορροπημ?νη? διατροφ?? που περι?χει πολλ? τρ?φιμα πλο?σια σε σ?δηρο.  
汤姆叔叔影院