Εταιρικ? Κοινωνικ? Ευθ?νη

Η Γευσ?νου??εφαρμ?ζει πρακτικ?? με γν?μονα την Πολιτικ? Κοινωνικ?? Ευθ?νη??, η οπο?α συν?σταται στη διαρκ? δ?σμευση τη? εταιρε?α? μα? για ηθικ? συμπεριφορ? και συμβολ? τη? στην οικονομικ? αν?πτυξη με ταυτ?χρονη βελτ?ωση τη? ποι?τητα? ζω?? τ?σο του ανθρ?πινου δυναμικο? τη? ?σο και των τοπικ?ν κοινοτ?των και τη? κοινων?α? γενικ?τερα.

Η εταιρε?α μα? ?μπρακτα δηλ?νει το ενδιαφ?ρον τη? ?χι μ?νο για την αν?πτυξ? τη? αλλ? και για τον κοινωνικ? και περιβαλλοντικ? αντ?κτυπ? τη?. Επ?ση?, λειτουργε? σ?μφωνα με του? καν?νε? Εταιρικ?? Κοινωνικ?? Ευθ?νη?, εφαρμ?ζοντα? τι? σχετικ?? κοινοτικ?? διατ?ξει? που αφορο?ν σε θ?ματα ?πω? : Προστασ?α του περιβ?λλοντο?, κοινωνικ? προσφορ? και αλληλεγγ?η.


Οκτ?βριο? 2018

Πυρ?πληκτοι

Στο πλα?σιο στ?ριξη? των συνανθρ?πω? μα? που ε?δαν τη ζω? του? να χ?νεται μ?σα στη φονικ? φωτι?, αλλ? και στου? εθελοντ??, γιατρο??, ιατροδικαστ?? & πυροσβ?στε? προσφ?ραμε καθημεριν? γε?ματα, σαλ?τε? και χυμ?.

Μ?ρτιο? 2018

ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμμετ?χοντα? στο δ?κτυο ?Δι?σωση? & Προσφορ?? Τροφ?μων? του Μπορο?με και την στ?ριξη του μην?ματο? ?Καμ?α μερ?δα φαγητο? χαμ?νη?, προσφ?ραμε συνολικ? για το 2017 16.820 μερ?δε? φαγητο?.
Α? προσπαθ?σουμε ?λοι μαζ? και για το 2018 να ενισχ?σουμε αυτ? την προσπ?θεια, βοηθ?ντα? συνανθρ?που? μα? που βρ?σκονται σε αν?γκη.

Ιανου?ριο? 2018

Ξεν?να? Ανακουφιστικ?? Φροντ?δα? -?ΓΑΛΙΛΑΙΑ?

Ξεκιν?ντα? τον Ιανου?ριο του 2018, στηρ?ζουμε την τροφοδοσ?α του πρ?του Ξεν?να Ανακουφιστικ?? Φροντ?δα? στην Ελλ?δα

ΜΑΦ ?ΓΑΛΙΛΑΙΑ?, προσφ?ροντα? καθημερινα 30 μερ?δε? φαγητο?.

www.galilee.gr

Νο?μβριο? 2017

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλα?σιο στ?ριξη? των συνανθρ?πων μα? που επλ?γησαν απ? τι? καταστροφ?? στη Μ?νδρα Αττικ?? , προσφ?ραμε για μια εβδομ?δα 3.500 γε?ματα.

Νο?μβριο? 2016

Φιλικ? περιβαλλοντικ? ψυκτικ? α?ριο

?λοι οι ψυκτικο? θ?λαμοι που χρησιμοποιο?νται ?χουν αναβαθμιστε? και λειτουργο?ν με ψυκτικ? α?ριο φιλικ? προ? το περιβ?λλον.

?

Νο?μβριο? 2016

Πρ?τυπο Εθνικ? Νηπιοτροφε?ο Καλλιθ?α?

?

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ, στο πλα?σιο κοινωνικ?? προσφορ?? αν?λαβε την δωρε?ν σ?τιση των φιλοξενο?μενων παιδι?ν του Πρ?τυπου Εθνικο? Νηπιοτροφε?ου, τον Α?γουστο του 2013, σ?τιση η οπο?α συνεχ?ζεται ανελλιπ?? μ?χρι και σ?μερα.Η σ?τιση περιλαμβ?νει κυρ?ω? γε?μα, σαλ?τα και φρο?το στο πλα?σιο σωστ??, ισορροπημ?νη? και ολοκληρωμ?νη? διατροφ??, φιλοσοφ?α που ακολουθε? πιστ? η εταιρ?α. Το Πρ?τυπο Εθνικ? Νηπιοτροφε?ο (Π.Ε.Ν) στην Καλλιθ?α απ? το 1912 προστατε?ει παιδι? ηλικ?α? 2,5 ?ω? 5 χρ?νων που βρ?σκονται σε αν?γκη.

Οκτ?βριο? 2016

Σταθερ? συνεργασ?α με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Γευσ?νου? συνεργ?ζεται με τον κοινωφελ? οργανισμ? ΜΠΟΡΟΥΜΕ και σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα διαθ?τει φαγητ?, πρ?τε? ?λε?, γε?ματα σνακ σε ομ?δε? ανθρ?πων που το ?χουν πραγματικ? αν?γκη.?

Σεπτ?μβριο? 2016

Γενικ? Νοσοκομε?ο Ασκληπιε?ο Βο?λα?

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ στο πλα?σιο των ενεργει?ν Εταιρικ?? Κοινωνικ?? Ευθ?νη? προσ?φερε, κατ’ επαν?ληψη, εδ?σματα στη διοργ?νωση Ημερ?δα? τη? Νοσηλευτικ?? Υπηρεσ?α? που ?λαβε χ?ρα στο Αμφιθ?ατρο του νοσοκομε?ου Ασκληπιε?ο τη? Βο?λα?.

Σεπτ?μβριο? 2016

Διατ?ρηση σταθερ?ν τιμ?ν

H Γευσ?νου? ανταποκριν?μενη στο κ?λεσμα των καιρ?ν, γ?νεται συμμ?τοχο? και αρωγ?? σε κ?θε προσπ?θεια που βοηθ? το συν?νθρωπ? μα? και συνεισφ?ρει στη βελτ?ωση του τρ?που ζω?? του. Απ?δειξη αυτο? αποτελε? η απορρ?φηση του ΦΠΑ που ?χει κ?νει δ?ο φορ?? μ?χρι σ?μερα. Η καταν?λωση βρ?σκεται στο επ?κεντρο τη? καθημεριν?τητ?? μα?, καθ?? ε?ναι αναγκα?α για την κ?λυψη των βασικ?ν αναγκ?ν μα?. H Γευσ?νου? εφαρμ?ζει ιδια?τερη εμπορικ? πολιτικ? και θα συνεχ?σει με αποφασιστικ?τητα, επιμον? κι ευθ?νη να βρ?σκεται κοντ? σε ?λου? του? πελ?τε? τη? και να προσφ?ρει ποι?τητα χωρ?? συμβιβασμο??, σε σταθερ? χαμηλ?? τιμ??.

Α?γουστο? 2016

?συλον Ανι?των

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ, αγκαλι?ζοντα? και συμμετ?χοντα? ενεργ? στι? εν?ργειε? του ιδρ?ματο?, προσ?φερε τρ?φιμα για του? ασθενε?? του Ασ?λου συμβ?λλοντα? με τον τρ?πο τη? στην ανακο?φιση αυτ?? τη? ευπαθο?? ομ?δα? και στην κ?λυψη των βασικ?ν αναγκ?ν τη?.

Ιο?νιο? 2016

Green Angels & ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ

Το εγχε?ρημα των GREEN ANGELS αποτελε? μια πρωτοβουλ?α τη? ICAP Group και τη? GREENiT Environmental? που απ? κοινο? οραματ?στηκαν τη? συμμαχ?α του επιχειρηματικο? κ?σμου για τον σκοπ? αυτ?. Αποτελο?ν του? πρ?του? GREEN ANGELS που χρηματοδοτο?ν την πρωτοβουλ?α, συμμετ?χουν στην εθνικ? δρ?ση, και αναπτ?σσουν τον πρ?τυπο μηχανισμ? περιβαλλοντικ?? υποστ?ριξη?.Πρ?κειται για μια εθνικ? προσπ?θεια που πιστε?ουμε ?τι θα αλλ?ξει τα δεδομ?να και θα β?λει τη χ?ρα μα? σε σ?γχρονη τροχι? βι?σιμη? αν?πτυξη?.

Ιο?νιο? 2016

Στ?γη Ζ?ων Αγ?ου Φραγκ?σκου Ασσ?ζη?

Η Γευσ?νου? προσ?φερε τρ?φιμα στο μη κερδοσκοπικ? σωματε?ο ?Στ?γη Ζ?ων? Αγ?ου Φραγκ?σκου Ασσ?ζη? συμβ?λλοντα? στην κ?λυψη των αναγκ?ν του σωματε?ου για τη φιλοξεν?α ζ?ων.

Απρ?λιο? 2016

Σ?τιση Μεταναστ?ν

Απρ?λιο? 2016

Τρ?πεζα? Α?ματο? ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ

Δημιουργ?α Τρ?πεζα? Α?ματο? και εθελοντισμ?? δοτ?ν ερυθρ?ν κυττ?ρων

σε συνεργασ?α με την Κινητ? Μον?δα Αιμοδοσ?α? του Λα?κο? Νοσοκομε?ου?

Μ?ρτιο? 2016

Κ?ντρο Αγ?πη? Ελευσ?να? - Φιλικ? Φωλι? Ελευσ?να? - Βιβλιοθ?κη Ελευσ?να?

Το Κ?ντρο Αγ?πη? Ελευσ?να? ε?ναι αναγνωρισμ?νο σωματε?ο στο οπο?ο φιλοξενο?νται 150 παιδι? ?που καθημεριν? απολαμβ?νουν το μεσημεριαν? του? και στη συν?χεια απασχολο?νται με τι? ποικ?λε? δραστηρι?τητε? του χ?ρου.Η Γευσ?νου? συμμετ?χοντα? στι? εν?ργειε? του σωματε?ου προσ?φερε δωρε? προ? τη Φιλικ? Φωλι? για την κ?λυψη των αναγκ?ν των παιδι?ν που φιλοξενο?νται.

Φεβρου?ριο? 2016

Κ?ντρο Υποδοχ?? & Αλληλεγγ?η? Δ?μου Αθηνα?ων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Υποστηρ?ζοντα? την προσπ?θεια του Κ?ντρου Υποδοχ?? και Αλληλεγγ?η? του Δ?μου Αθηνα?ων η εταιρ?α μα? προσ?φερε τρ?φιμα για την κ?λυψη των αναγκ?ν των συμπολιτ?ν μα? που υποστηρ?ζονται απ? το Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δεκ?μβριο? 2015

?Κοινωνικ? Μ?ριμνα? του Δ?μου Κηφισι??

Η Γευσ?νου? υποστηρ?ζοντα? τι? προσπ?θειε? και το ?ργο τη? Κοινωνικ?? Υπηρεσ?α? του Δ?μου Κηφισι?? ?Κοινωνικ? Μ?ριμνα?, προσ?φερε τρ?φιμα τα οπο?α διανεμ?θηκαν σε μαθητ?? Δημοτικ?ν σχολε?ων του Δ?μου.

Νο?μβριο? 2015

Μ?τρηση περιβαλλοντικο? θορ?βου

Πραγματοπο?ηση μ?τρηση? περιβαλλοντικο? θορ?βου που προκαλε?ται απ? τι? εγκαταστ?σει? τη? κεντρικ?? μον?δα? τη? εταιρε?α? απ? εγκεκριμ?νη ΕΞΥΠΠ (Biosafety).

Σεπτ?μβριο? 2015

Παιδι? τη? Γη?

Προσφορ? γευμ?των σε μ?νιμη εβδομαδια?α β?ση και τοποθ?τηση κουμπαρ?δων σε ?λα τα Καταστ?ματ? μα??
προ? ?φελο? του Μη κερδοσκοπικο? Σωματε?ου.

Ιο?νιο? 2015

Εργαστηριακ? αν?λυση

?Συνεργασ?α με την εταιρ?α AGROLABRDS για την εργαστηριακ? αν?λυση των τροφ?μων, του νερο? και των επιφανει?ν για την κεντρικ? μον?δα και τα υποκατ?στημ? μα?.?

Μ?ιο? 2015

Παιδικ? Χωρι? SOS

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ, αγκαλι?ζοντα? τη δρ?ση των Παιδικ?ν Χωρι?ν?SOS, προσ?φερε τρ?φιμα στα παιδι? που φιλοξενο?νται στο χωρι?.

Φεβρου?ριο? 2015

Ελληνικ?? Ερυθρ?? Σταυρ??

Προσφορ? Τροφ?μων στον Ελληνικ? Ερυθρ? Σταυρ?

Ιο?λιο? 2014

1-3 Αυγο?στου το Ρ?θυμνο πα?ζει για το χαμ?γελο του παιδιο?!

?1-3 Αυγο?στου, το Ρ?θυμνο πα?ζει για το Χαμ?γελο?, στου? Ανεμ?μυαλου? Ρεθ?μνου ?που διοργαν?νεται τρι?μερο εκδηλ?σεων με ποικ?λε?? δρ?σει? που στοχε?ουν στην ευαισθητοπο?ηση στην ενημ?ρωση και στην προσφορ? με σκοπ? την εν?σχυση του οργανισμο????Το χαμ?γελο του παιδιο??.? Η υποστ?ριξη του κ?σμου μα? δ?νει τη δ?ναμη να συνεχ?σουμε και να εντε?νουμε την προσπ?θει? μα? στην υλοπο?ηση αυτο? πλ?ον του θεσμο? αλληλεγγ?η? για να συνεισφ?ρουμε στο σημαντικ? ?ργο που επιτελε???Το Χαμ?γελο του Παιδιο??.??Η εκδ?λωση στηρ?ζεται στον εθελοντισμ? αλλ? και στι? χορηγ?ε? πολλ?ν επιχειρ?σεων.??λα τα ?ξοδα για την υλοπο?ηση κ?θε δρ?ση? καλ?πτονται απ? τι? επιχειρ?σει? που επιθυμο?ν να συμμετ?χουν και ?τσι ?λα τα? ?σοδα τη? εκδ?λωση? διατ?θενται εξολοκλ?ρου στον οργανισμ?.?Κατ? τη δι?ρκεια τη? εκδ?λωση? θα λειτουργε? ψησταρι? και αναψυκτ?ριο με τη χορηγ?α και υποστ?ριξη μεταξ? ?λλων και τη??Γευσ?νου?.

?

Ιο?νιο? 2014

Η Γευσ?νου? για το πρ?γραμμα "Εκπα?δευση των παιδι?ν Ρομ?"

Με την υλοπο?ηση του Προγρ?μματο?: ?Εκπα?δευση των παιδι?ν Ρομ??, επιχειρε?ται η βελτ?ωση των συνθηκ?ν ?νταξη? στο εκπαιδευτικ? σ?στημα μαθητ?ν απ? τη συγκεκριμ?νη κοινωνικ? ομ?δα που απειλε?ται με εκπαιδευτικ? ανισ?τητα και περιθωριοπο?ηση.?Μ?σω του Προγρ?μματο?, επιδι?κεται η ενδυν?μωση των σχολικ?ν μον?δων με στρατηγικ?? που ενθαρρ?νουν τη διαπολιτισμικ? καταν?ηση, την επικοινων?α και τη συνεργασ?α.

Η Γευσ?νου? συμμετε?χε ενεργ? στου? σκοπο?? του προγρ?μματο? προσφ?ροντα? 120 δεκατιαν? γε?ματα αποτελο?μενα απ? σ?ντουιτ? και φρο?το στου? μαθητ?? του 1ου Δημοτικο? Σχολε?ου Ρεθ?μνου Κρ?τη? σε σχετικ? εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε στι? 12 Ιουν?ου 2014.

Μ?ρτιο? 2014

Η Γευσ?νου? προτε?νει: Μικρ?? αλλαγ??... Μεγ?λο αποτ?λεσμα!

Στο πλα?σιο των ενεργει?ν για την προστασ?α του περιβ?λλοντο? και την ενημ?ρωση του κοινο?, η Γευσ?νου? προχ?ρησε σε δημιουργ?α ν?ων σουπλ? με οικολογικ? μην?ματα σχετικ? με την ανακ?κλωση και την εξοικον?μηση εν?ργεια? και φυσικ?ν π?ρων. Τα σουπλ? ?χουν τ?σσερα διαφορετικ? σχ?δια με ισ?ριθμα μην?ματα, το καθ?να απ? τα οπο?α εστι?ζει και προτρ?πει τον κ?σμο να υιοθετ?σει απλ??, καθημεριν??, ??πρ?σινε?? συν?θειε?.

?

Λ?μψτε οικολογικ? εξοικονομ?ντα?!
Χρησιμοποι?στε λ?μπε? εξοικον?μηση? εν?ργεια? καταναλ?νοντα? τ?σσερι? με π?ντε φορ?? λιγ?τερο ρε?μα.

?

sousplat_lamp

?

Ανακ?κλωση τ?ρα!
Για κ?θε τ?νο πλαστικο? που ανακυκλ?νεται, εξοικονομε?ται ?ση ποσ?τητα νερο? χρησιμοποιε? ?να? ?νθρωπο? για 2 μ?νε? και ?ση εν?ργεια σπαταλο?ν 2 ?νθρωποι για 1 χρ?νο.

?

?

?

Αγαπ?με το χαρτ? αλλ? δεν το σπαταλ?με!
Η καταστροφ? των δασ?ν για την παραγωγ? χαρτιο?, ε?ναι ?να? απ? του? κ?ριου? παρ?γοντε? τη? κλιματικ?? αλλαγ?? την οπο?α παρατηρο?με τα τελευτα?α χρ?νια. ?να? τ?νο? ανακυκλωμ?νου χαρτιο? σ?ζει 17 δ?ντρα!

?

?

sousplat_paper

?

Πρασιν?στε για το καλ? σα?!
Τα φυτ? στο μπαλκ?νι ? τον κ?πο μα?, βελτι?νουν την ποι?τητα του α?ρα που αναπν?ουμε, παρ?γουν οξυγ?νο δεσμε?οντα? το διοξε?διο του ?νθρακα αλλ? κυρ?ω? μα? φτι?χνουν τη δι?θεση, την υγε?α και τη ψυχολογ?α μα?.

?

?

sousplat_plants

?

Η Γευσ?νου? εκτιμ?ντα? το αποτ?πωμα ?νθρακα, κοιν?? αναγνωρισμ?νο ω? το πιο καινοτ?μο μ?τρο περιβαλλοντικ?? διαχε?ριση?, συμμετ?χει στον περιορισμ? τη? κλιματικ?? αλλαγ?? με στ?χο τη δημιουργ?α μια? κλιματικ? ουδ?τερη? εταιρ?α? αλλ? και κοινων?α?. ?

Δεκ?μβριο? 2013

Προσφορ? Τροφ?μων σε ?δρυμα Προστασ?α? & Αποκατ?σταση? Παιδι?ν & Ν?ων με Νοητικ? Στ?ρηση ?Θεοτ?κο??.

Η Γευσ?νου? προσ?φερε στο Ι.Π.Α.Π. ?Θεοτ?κο?? τρ?φιμα για τη σ?τιση των εκπαιδευ?μενων του κ?ντρου. Το ?δρυμα ?Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ? ?ε?ναι κοινωφελ??, μη κερδοσκοπικ?? και μη κυβερνητικ?? οργανισμ?? το οπο?ο συστ?θηκε το 1954. Ο οργανισμ?? εξυπηρετε? παιδι? και ν?ου? με Νοητικ? Υστ?ρηση και ?λλε? αναπτυξιακ?? ανεπ?ρκειε?, καθ?? επ?ση? και τι? οικογ?νει?? του?. Αποστολ? του Ιδρ?ματο? ε?ναι η εκπα?δευση παιδι?ν και ν?ων.

Νο?μβριο? 2013

Προσφορ? Γευμ?των απ? τη Γευσ?νου? στην Κοινωνικ? Μ?ριμνα του Δ?μου Κηφισι??

Η Γευσ?νου? μ?σω τη? Κοινωνικ?? Μ?ριμνα? του Δ?μου Κηφισι??, προσ?φερε απ? τι? 11 Νοεμβρ?ου μ?χρι και τι? 15 Νοεμβρ?ου, απ? 50 μερ?δε? φρεσκομαγειρεμ?νου φαγητο? καθημεριν?, σε ?πορου? δημ?τε? που σιτ?ζονται απ? την Κοινωνικ? Υπηρεσ?α του Δ?μου.

Οκτ?βριο? 2013

Προσφορ? Φαγητο? σε Ασκληπιε?ο Βο?λα?

Η Γευσ?νου? στο πλα?σιο των ενεργει?ν Εταιρικ?? Κοινωνικ?? Ευθ?νη? προσ?φερε εδ?σματα στη διοργ?νωση Ημερ?δα? τη? Νοσηλευτικ?? Υπηρεσ?α? που ?λαβε χ?ρα στο Αμφιθ?ατρο του νοσοκομε?ου Ασκληπιε?ο τη? Βο?λα?.

Σεπτ?μβριο? 2013

Δωρε?ν Σ?τιση παιδι?ν Πρ?τυπου Εθνικο? Νηπιοτροφε?ου απ? τη Γευσ?νου?

Η Γευσ?νου?, στο πλα?σιο κοινωνικ?? προσφορ?? επαν?λαβε την εν?ργεια του Αυγο?στου 2013,??αναλαμβ?νοντα? απ? τον Σεπτ?μβριο μ?χρι και τ?λο? Δεκεμβρ?ου 2013, τη δωρε?ν σ?τιση των φιλοξενο?μενων παιδι?ν του Πρ?τυπου Εθνικο? Νηπιοτροφε?ου στην Καλλιθ?α. Η σ?τιση περιλ?μβανε πλ?ρε? γε?μα με κυρ?ω?, σαλ?τα και φρο?το. ?πω? αποδεικν?εται η εν?ργεια τη? Γευσ?νου?, δεν αποτελε? μια περιστασιακ? προσφορ? και στ?ριξη του ιδρ?ματο?, αλλ? μια δ?σμευση για συνεχ? υποστ?ριξη.

Α?γουστο? 2013

Δωρε?ν Σ?τιση παιδι?ν Πρ?τυπου Εθνικο? Νηπιοτροφε?ου απ? τη Γευσ?νου?

φιλοξενο?μενων παιδι?ν του Πρ?τυπου Εθνικο? Νηπιοτροφε?ου, τον Α?γουστο του 2013. Με μεγ?λη ευαισθησ?α και αγ?πη προ? τα παιδι?, παρε?χε φαγητ? στα παιδι? Κλειστ?? Προστασ?α? που φιλοξενο?νται στο ?δρυμα, κατ?πιν εισαγγελικ?? παραγγελ?α? και τα οπο?α στερο?νται οικογενειακ?? θαλπωρ??. Η σ?τιση περιλ?μβανε κυρ?ω? γε?μα, σαλ?τα και φρο?το στο πλα?σιο σωστ??, ισορροπημ?νη? και ολοκληρωμ?νη? διατροφ??, φιλοσοφ?α που ακολουθε? πιστ? η εταιρ?α. Το Πρ?τυπο Εθνικ? Νηπιοτροφε?ο (Π.Ε.Ν) στην Καλλιθ?α απ? το 1912 προστατε?ει παιδι? ηλικ?α? 2,5 ?ω? 5 χρ?νων που βρ?σκονται σε αν?γκη.

Ιο?νιο? 2013

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ προσφ?ρει φαγητ? σε Παιδικ? Χωρι? SOS Β?ρη?

Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ, αγκαλι?ζοντα? τη δρ?ση των Παιδικ?ν Χωρι?ν SOS, προσ?φερε τρ?φιμα στα παιδι? που φιλοξενο?νται στο χωρι?.

Ιο?νιο? 2013

Η Γευσ?νου? προσφ?ρει τρ?φιμα στο ?συλο Ανι?των

Το ?συλο Ανι?των ε?ναι ?να κοινωφελ?? μη κερδοσκοπικ? ?δρυμα το οπο?ο ιδρ?θηκε το 1893, προσφ?ροντα? κοινωνικ? ?ργο σε ?ναν ιδια?τερα ευα?σθητο τομ?α. Φροντ?ζει και περιθ?λπει ασθενε?? με χρ?νιε? παθ?σει? οι οπο?οι δεν ?οχυν τη δυνατ?τητα να αυτοεξυπηρετηθο?ν. Παρ?λληλα υποστηρ?ζει και τι? οικογ?νειε? των ασθεν?ν. Η Γευσ?νου?, αγκαλι?ζοντα? και συμμετ?χοντα? ενεργ? στι? εν?ργειε? του ιδρ?ματο?, προσ?φερε τρ?φιμα για του? ασθενε?? του Ασ?λου συμβ?λλοντα? με τον τρ?πο τη? στην ανακο?φιση αυτ?? τη? ευπαθο?? ομ?δα? και στην κ?λυψη των βασικ?ν αναγκ?ν τη?.

Μ?ιο? 2013

Προσφορ? τη? Γευσ?νου? στο Χαμ?γελο του Παιδιο?

Στο πλα?σιο προσφορ?? στο κοινωνικ? σ?νολο και συγκεκριμ?να στην ευπαθ? ομ?δα των παιδι?ν που στερο?νται βασικ?ν αγαθ?ν, η Γευσ?νου? προσ?φερε τρ?φιμα στο Χαμ?γελο του Παιδιο? για την κ?λυψη των αναγκ?ν του οργανισμο? στηρ?ζοντα? και συμμετ?χοντα? στη φροντ?δα χιλι?δων παιδι?ν που αγκαλι?ζει ο οργανισμ??.

Μ?ρτιο? 2013

Προσφορ? τη? Γευσ?νου? στο Χαμ?γελο του Παιδιο?

Το Χαμ?γελο του Παιδιο? αποτελε? ?ναν εθελοντικ? οργανισμ?, ο οπο?ο? στηρ?ζεται στην ιδιωτικ? πρωτοβουλ?α. Στο πλα?σιο αυτ? η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ προσ?φερε τρ?φιμα σε μορφ? πρ?των υλ?ν π.χ. ζυμαρικ?, ρ?ζι κ.α. για την κ?λυψη των αναγκ?ν του οργανισμο? στηρ?ζοντα? και συμμετ?χοντα? στη φροντ?δα χιλι?δων παιδι?ν που αγκαλι?ζει το Χαμ?γελο του Παιδιο?.

Μ?ρτιο? 2013

Η Γευσ?νου? Συμμετ?χει στη Συλλογ? Βιοαποβλ?των

Η Γευσ?νου?, στο πλα?σιο τη? οικολογικ?? συνε?δηση? που τη δι?πει, συμμετ?χει στην πρωτοπ?ρα προσπ?θεια του Δ?μου Κηφισι?? για διαλογ? στην πηγ? και κομποστοπο?ηση των βιοαποβλ?των.

Δεκ?μβριο? 2012

Η Γευσ?νου? Λαμβ?νει την Πιστοπο?ηση ISO14001:2004

Η Γευσ?νου? ε?ναι πλ?ον πιστοποιημ?νη με το Σ?στημα Περιβαλλοντικ?? Διαχε?ριση? ISO 14001:2004, αναγνωρ?ζοντα? τι? ευθ?νε? τη? και τι? υποχρε?σει? τη? απ?ναντι στο περιβ?λλον και στον ?νθρωπο και δεσμε?εται για:
-τη συνεχ? βελτ?ωση τη? περιβαλλοντικ?? τη? επ?δοση?,
-την πρ?ληψη και με?ωση τη? ρ?πανση? που προ?ρχεται απ? τι? δραστηρι?τητε? και τα προ??ντα τη?,
-τη συμμ?ρφωση με την περιβαλλοντικ? νομοθεσ?α και
-τη συμμ?ρφωση με ?λε? τι? απαιτ?σει? που απορρ?ουν απ? την αδειοδ?τηση τη?.

Ιανου?ριο? 2011

Σ?στημα Συλλογικ?? Εναλλακτικ?? Διαχε?ριση? ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Γευσ?νου? ε?ναι εν?μερη ω? προ? τι? υποχρε?σει? τη? προ? το Σ?στημα Συλλογικ?? Εναλλακτικ?? Διαχε?ριση? ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ απ? το 2011 ?ω? και σ?μερα.

Μ?ρτιο? 2010

Η Γευσ?νου? εφαρμ?ζει ανακ?κλωση χρησιμοποιημ?νων μαγειρικ?ν λαδι?ν σε συνεργασ?α με την εταιρ?α REVIVE

?λε? οι ποσ?τητε? των λαδι?ν που συλλ?γονται απ? την εταιρε?α μα? σε συνεργασ?α με την αδειοδοτημ?νη εταιρε?α REVIVE ?μετατρ?πονται σε βιοντ?ζελ σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? τη? Ευρωπ?κ?? ?νωση? και τη? Ελληνικ?? Νομοθεσ?α?. Στ?χο? ε?ναι η β?λτιστη διαχε?ριση των συγκεκριμ?νων αποβλ?των εξοικονομ?ντα? φυσικο?? π?ρου? με παρ?λληλη οριστικ? αποβολ? του? απ? την τροφικ? αλυσ?δα

Ιο?νιο? 2009

Η Γευσ?νου? εφαρμ?ζει Κομποστοπο?ηση Οργανικ?ν Αποβλ?των

Τα οργανικ? απ?βλητα που εξαιρο?νται κατ? την παραγωγικ? διαδικασ?α, συλλ?γονται απ? τη Γευσ?νου? σε ειδικ? κομποστοποιητ? και μετατρ?πονται σε μια πλο?σια ουσ?α που χρησιμοποιε?ται σαν εδαφοβελτιωτικ? για του? χ?ρου? πρασ?νου τη? εταιρε?α?!

Μ?ιο? 2009

Η Γευσ?νου? εφαρμ?ζει Επεξεργασ?α Λυμ?των

Η Γευσ?νου?, με αγ?πη και σεβασμ? προ? το περιβ?λλον, εφαρμ?ζει την αποκομιδ? υγρ?ν λυμ?των τη? κεντρικ?? μον?δα? σε βιολογικ? καθαρισμ? με εξουσιοδοτημ?νη εταιρε?α.

Ιανου?ριο? 2002

Η Γευσ?νου? Υιοθετε? τον Καθαρισμ? & Απολ?μανση με Βιοδιασπ?μενα Προ??ντα

Η Γευσ?νου?, δηλ?νοντα? ?μπρακτα το σεβασμ? προ? το περιβ?λλον, υιοθετε? τη χρ?ση βιοδιασπ?μενων υλικ?ν καθαρισμο? σε ?λα τη? τα καταστ?ματα.

汤姆叔叔影院