Privacy Policy

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημ?ρωση για την Επεξεργασ?α Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

?

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Αν?νυμη Εμπορικ? και Βιομηχανικ? Εταιρ?α με την επωνυμ?α ?ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ?, που εδρε?ει στην Κ?τω Κηφισι? Αττικ??, οδ?? Βιλτανι?τη, αρ. 34Α, με Α.Φ.Μ.: 094360042 τη? Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθην?ν και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000833101000, ω? Υπε?θυνη Επεξεργασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? χαρακτ?ρα, εφεξ?? καλο?μενη η ?Εταιρ?α?, στο πλα?σιο του Γενικο? Κανονισμο? Προστασ?α? των Δεδομ?νων (ΕΕ) 2016/679 που τ?θεται σε ισχ? απ? την 25/05/2018, στο εξ?? ο ?ΓΚΠΔ?, ?πω? εκ?στοτε ισχ?ει, σα? παρ?χει με το παρ?ν την ακ?λουθη ενημ?ρωση για την επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα και τα δικαι?ματ? σα? ω? υποκειμ?νου τη? επεξεργασ?α?. Ο ν?ο? Κανονισμ?? αντικαθιστ? το υφιστ?μενο νομικ? πλα?σιο για την προστασ?α του ατ?μου απ? την επεξεργασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων. Απ? την παραπ?νω ημερομην?α κ?θε αναφορ? στι? διατ?ξει? του Ν. 2472/1997, νοε?ται ?τι αναφ?ρεται στι? διατ?ξει? του ν?ου ?ΓΚΠΔ?.

?

Σημειο?ται ?τι η παρο?σα δ?λωση και ενημ?ρωση αφορ? επ?ση? α) στην Εταιρ?α Περιορισμ?νη? Ευθ?νη? με την επωνυμ?α ?GEFSINUS INTERGRATE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.?, που εδρε?ει στην Κ?τω Κηφισι? Αττικ??, οδ?? Βιλτανι?τη, αρ. 34Α με Α.Φ.Μ.: 997715182 τη? Δ.Ο.Υ. Κηφισι?? και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 9557301000, β) στην εταιρε?α περιορισμ?νη? ευθ?νη? με την επωνυμ?α ?ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ?, που εδρε?ει στο Ρ?θυμνο Κρ?τη?, οδ?? Αποστολ?κη, αρ. 29, με Α.Φ.Μ 099983302 τη? Δ.Ο.Υ. Ρεθ?μνη? και αριθμ. ΓΕ.Μ.Η. 21907750000 και γ) στην εταιρε?α περιορισμ?νη? ευθ?νη? με την επωνυμ?α ?ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ?, που εδρε?ει στην Κ?τω Κηφισι? Αττικ??, οδ?? Βιλτανι?τη, αρ. 34Α, με Α.Φ.Μ 998647180 τη? Δ.Ο.Υ. Κηφισι?? και αριθμ. ΓΕ.Μ.Η. 7414201000. ?πασε? οι ανωτ?ρω εταιρ?ε? συνδ?ονται ε?τε επιχειρηματικ? - εμπορικ? ε?τε νομικ? με την Εταιρ?α, χρησιμοποιο?ν και προβ?λλουν τη δραστηρι?τητ? του? μ?σω τη? επ?σημη? ιστοσελ?δα? τη? Εταιρ?α? (www.www.wijngilde.com). Ω? Υπε?θυνη Επεξεργασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? χαρακτ?ρα και για τα ανωτ?ρω νομικ? πρ?σωπα ορ?ζεται η ?Εταιρ?α?.

Η παρο?σα ενημ?ρωση απευθ?νεται σε φυσικ? πρ?σωπα που διενεργο?ν οποιαδ?ποτε συναλλαγ? με την Εταιρ?α, ?πω? ενδεικτικ? σε Πελ?τε? που διατηρο?ν μ?νιμη σχ?ση συνεργασ?α? με την Εταιρ?α ? διερχ?μενου? πελ?τε?, στου? ν?μιμου? αν? περ?πτωση εκπροσ?που? αυτ?ν καθ?? και στου? ειδικο?? ? καθολικο?? του? διαδ?χου?, σε εκπροσ?που? νομικ?ν προσ?πων και σε κ?θε φυσικ? πρ?σωπο που υπ? οποιαδ?ποτε ιδι?τητα ?χει συναλλακτικ?? σχ?σει? με την Εταιρ?α.

?

Το πρ?τον, θα θ?λαμε να σα? διαβεβαι?σουμε ?τι για την ?ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ?, η προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων των πελατ?ν μα? αν?καθεν ε?χε και θα συνεχ?σει να ?χει πρωταρχικ? σημασ?α. Φροντ?ζουμε για τη λ?ψη ?λων των αναγκα?ων και κατ?λληλων ενεργει?ν και μ?τρων με σκοπ? την προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων που επεξεργαζ?μαστε. Πρωταρχικ? μα? μ?λημα ε?ναι η διασφ?λιση ?τι η επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων πραγματοποιε?ται π?ντοτε σ?μφωνα με τι? επιταγ??, ?πω? αυτ?? τ?θενται απ? το ισχ?ον νομικ? πλα?σιο, τ?σο απ? την ?δια την Εταιρ?α, ?σο και απ? τρ?του?, συνεργ?τε?, εργολ?βου?, προστηθ?ντε? ?/και βοηθο?? εκπλ?ρωση?, στου? οπο?ου? ?χει ανατεθε? ? πρ?κειται να ανατεθε? η επεξεργασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων για λογαριασμ? τη? Εταιρ?α?. Η επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα συν?σταται στη συλλογ?, καταχ?ριση, οργ?νωση, δι?ρθρωση, αποθ?κευση, μεταβολ?, αν?κτηση, αναζ?τηση πληροφορι?ν, χρ?ση, διαβ?βαση, περιορισμ? ? διαγραφ? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα που ?χουν περι?λθει ? θα περι?λθουν σε γν?ση τη? Εταιρ?α?, ε?τε στο πλα?σιο των συναλλακτικ?ν σα? σχ?σεων με αυτ?ν ε?τε στο πλα?σιο πληροφ?ρηση? που τυχ?ν λαμβ?νει η Εταιρ?α απ? τρ?το φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπο ? φορ?α του δημοσ?ου τομ?α κατ? την ?σκηση νομ?μου δικαι?ματ?? αυτο?.

Η επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα συν?σταται στη συλλογ?, καταχ?ριση, οργ?νωση, δι?ρθρωση, αποθ?κευση, μεταβολ?, αν?κτηση, αναζ?τηση πληροφορι?ν, χρ?ση, διαβ?βαση, περιορισμ? ? διαγραφ? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα που ?χουν περι?λθει ? θα περι?λθουν σε γν?ση τη? Εταιρ?α?. Η Εταιρ?α σε συμμ?ρφωση με το ισχ?ον νομοθετικ? πλα?σιο ?χει προβε? σε ?λε? τι? εν?ργειε? που απαιτο?νται, εφαρμ?ζοντα? τα κατ?λληλα τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα για τη ν?μιμη τ?ρηση, την επεξεργασ?α και την ασφαλ? φ?λαξη του αρχε?ου δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα δεσμευ?μενη να διασφαλ?ζει και να προστατε?ει με κ?θε τρ?πο την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων απ? απ?λεια ? διαρρο?, αλλο?ωση, διαβ?βαση ? την με οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο αθ?μιτη επεξεργασ?α του?.

Προ? ενημ?ρωσ? σα? η Εταιρ?α σα? προτρ?πει να διαβ?σετε την παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του και Προστασ?α? Προσωπικ?ν δεδομ?νων προκειμ?νου να λ?βετε τι? ακ?λουθε? πληροφορ?ε?:

?

Ποια δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα επεξεργαζ?μαστε και απ? πο? τα συλλ?γουμε

Η Εταιρ?α επεξεργ?ζεται δεδομ?να σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα (ονοματεπ?νυμο, διε?θυνση, email, κινητ?/σταθερ? τηλ?φωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμ?? διαβατηρ?ου, αριθμ?? τραπεζικο? λογαριασμο?, υπογραφ? με ψηφιακ? μ?σα κλπ.) τα οπο?α ?χετε υποβ?λει ταχυδρομικ??, ηλεκτρονικ? μ?σω τη? επ?σημη? ιστοσελ?δα? μα? (www.gefsinus.gr) ? με κ?θε ?λλο πρ?σφορο μ?σο ? τρ?πο. Σα? ενημερ?νουμε ?τι τα δεδομ?να σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα που υποβ?λετε στην Εταιρ?α θα πρ?πει να ε?ναι πλ?ρη, ακριβ? και αληθ?. Η επικαιροπο?ηση αυτ?ν θα πρ?πει να γ?νεται με δικ? σα? επιμ?λεια ?μεσα, σε κ?θε περ?πτωση μεταβολ?? του? ? ?ποτε ?λλοτε κρ?νεται απαρα?τητο απ? την Εταιρ?α για τη διατ?ρηση των συναλλακτικ?ν σα? σχ?σεων ? σε εκπλ?ρωση υποχρ?ωση? τη? Εταιρ?α? που απορρ?ει απ? το ν?μο και τι? εκ?στοτε ισχ?ουσε? κανονιστικ?? διατ?ξει?.

Η Εταιρ?α επεξεργ?ζεται επ?ση? δεδομ?να σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα που λαμβ?νει ? περι?ρχονται σε γν?ση τη? απ? τρ?το φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπο δημοσ?ου ? ιδιωτικο? δικα?ου ? φορ?α του δημοσ?ου και τα οπο?α ε?ναι απαρα?τητα ε?τε για την επ?τευξη των ενν?μων συμφερ?ντων τη? ?δια? τη? Εταιρ?α? ? τρ?του προσ?που, ε?τε για την εκπλ?ρωση καθηκ?ντων και υποχρε?σε?ν τη? που εκτελο?νται προ? το δημ?σιο συμφ?ρον (ενδεικτικ? κι ουχ? περιοριστικ? αναφ?ρονται φορολογικο? και ασφαλιστικο? φορε??).

Η συλλογ? και η επεξεργασ?α των ανωτ?ρω δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα απ? την Εταιρ?α ε?ναι απαρα?τητη για την ?ναρξη, την εκτ?λεση και τη διατ?ρηση των μεταξ? μα? συναλλακτικ?ν σχ?σεων. Τυχ?ν αντ?ρρησ? σα? ω? προ? την παροχ? ? την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων ενδ?χεται να οδηγ?σει σε αδυναμ?α ?ναρξη? ? συν?χιση? τη? συνεργασ?α? σα? με την Εταιρ?α.

Συλλ?γουμε τα δεδομ?να που μα? παρ?χετε μεταξ? ?λλων μ?σω τη? καταχ?ρησ?? του? στην ηλεκτρονικ? πλατφ?ρμα τη? ιστοθ?ση? (?Επικοινων?α?), ?που καταχωρε?τε στη φ?ρμα επικοινων?α? το ?νομα και το επ?νυμ? σα?, το email σα?, το θ?μα και το κε?μενο του μην?ματ?? σα?. Τα ω? ?νω συγκεκριμ?να προσωπικ? δεδομ?να τα χρειαζ?μαστε προκειμ?νου α) να επικοινων?σουμε μαζ? σα? για να απαντ?σουμε στα ερωτ?ματ? σα? και β) να εντοπ?ζουμε και να προλαμβ?νουμε παρ?νομε? εν?ργειε?.

?

Τ?λο? ?σον αφορ? το ενδιαφ?ρον σα? για να ενταχθε?τε στο ανθρ?πινο δυναμικ? μα?, μπορε?τε να μα? αποστε?λετε το βιογραφικ? σα? στο email hr@www.wijngilde.com.?

?

Ιστορικ? Επικοινων?α?

Χρησιμοποιο?με το ιστορικ? επικοινων?α? σα? προκειμ?νου να σα? παρ?χουμε υπηρεσ?ε? πελατ?ν και υποστ?ριξη.

IPaddress

Λαμβ?νουμε την IPaddress σα? ?ταν περιηγε?στε στο site μα? και αν επιθυμε?τε να μοιραστε?τε μαζ? μα? τα δεδομ?να τοποθεσ?α? σα?, ?πω? επ?ση? και τον τρ?πο με τον οπο?ο χρησιμοποιε?τε την ιστοσελ?δα μα?. Χρησιμοποιο?με τι? πληροφορ?ε? αυτ?? για τα δεδομ?να αυτ? προκειμ?νου να βελτι?σουμε και να προστατε?σουμε την ιστοσελ?δα μα?.

Μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Μπορε?τε να μα? βρε?τε στο Facebook και το LinkedIn. Ε?ν συνδεθε?τε μ?σω του λογαριασμο? σα? στο Facebook και στο LinkedIn σα? δ?νεται η δυνατ?τητα να συνδεθε?τε στο ?www.wijngilde.com? ε?κολα και απλ? χωρ?? να χρει?ζεται να δημιουργ?σετε ?να συγκεκριμ?νο λογαριασμ?.

?

Νομιμ?τητα επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων

Η Εταιρ?α επεξεργ?ζεται ν?μιμα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα εφ?σον η επεξεργασ?α:

  • Ε?ναι απαρα?τητη για την εκπλ?ρωση των? ?ρων χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? μα? (http://www.wijngilde.com/el/articles-62/terms-of-use.htm)
  • Ε?ναι απαρα?τητη για την εξυπηρ?τηση, υποστ?ριξη και παρακολο?θηση των συναλλακτικ?ν σα? σχ?σεων με την Εταιρ?α και την ορθ? εκτ?λεση των μεταξ? μα? συμβ?σεων.
  • Ε?ναι απαρα?τητη για τη συμμ?ρφωση τη? Εταιρ?α? με ?ννομη υποχρ?ωσ? τη? ? για την επιδ?ωξη των ενν?μων συμφερ?ντων τη? που απορρ?ουν απ? τι? συναλλακτικ?? σα? σχ?σει? με την Εταιρ?α ? απ? ?λλα δικαι?ματ? τη? που απορρ?ουν απ? το ν?μο, εκτ?? αν τα δικ? σα? συμφ?ροντα ? θεμελι?δη δικαι?ματα ? θεμελι?δει? ελευθερ?ε? που υπαγορε?ουν την προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων υπερισχ?ουν των εν λ?γω συμφερ?ντων.
  • Ε?ναι απαρα?τητη για την εκπλ?ρωση καθ?κοντ?? τη? που εκτελε?ται προ? το δημ?σιο συμφ?ρον στο πλα?σιο του εκ?στοτε ισχ?οντο? νομοθετικο? και κανονιστικο? πλαισ?ου.
  • Βασ?ζεται στην προηγο?μενη ρητ? συνα?νεσ? σα?, εφ?σον η επεξεργασ?α δεν θεμελι?νεται σε κ?ποια απ? τι? ανωτ?ρω αναφερ?μενε? ν?μιμε? β?σει? επεξεργασ?α? την οπο?α μπορε?τε να ανακαλ?σετε β?σει των δικαιωμ?των σα? ω? αναλυτικ? παρατ?θενται πιο κ?τω αν? π?σα στιγμ? μ?σω των?Ρυθμ?σεων.

Με την εγγραφ? σα? στι? υπηρεσ?ε? που παρ?χονται απ? την Εταιρ?α συναινε?τε επ?ση? στην αποθ?κευση και χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σ?μφωνα με την παρο?σα Δ?λωση.

???????????

Επεξεργασ?α ειδικ?ν κατηγορι?ν δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα – δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα ανηλ?κων

Η Εταιρ?α δεν επεξεργ?ζεται δεδομ?να σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα ?πω? δεδομ?να που σχετ?ζονται με τη φυλετικ? ? εθνικ? σα? καταγωγ?, τα πολιτικ? σα? φρον?ματα, τι? θρησκευτικ?? πεποιθ?σει? ? τη συμμετοχ? σα? σε συνδικαλιστικ? οργ?νωση, γενετικ? ? βιομετρικ? δεδομ?να με σκοπ? την ταυτοπο?ηση σα? ω? υποκε?μενο τη? επεξεργασ?α? καθ?? και δεδομ?να υγε?α? ? δεδομ?να που αφορο?ν την σεξουαλικ? σα? ζω? ? τον γενετ?σιο προσανατολισμ? σα? εκτ?? ε?ν: α) ?χετε δ?σει ρητ? τη συγκατ?θεσ? σα? προ? το?το για συγκεκριμ?νο σκοπ?, β) τα δεδομ?να αυτ? ?χουν γνωστοποιηθε? στην Εταιρ?α απ? εσ?? ? τρ?το φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπο στο πλα?σιο τεκμηρ?ωση? και διαφ?λαξη? των ενν?μων συμφερ?ντων σα? ?/και τη? Εταιρ?α? ω? υπευθ?νου επεξεργασ?α? (π.χ. ενημ?ρωση για θ?ση του υποκειμ?νου σε δικαστικ? συμπαρ?σταση), γ) η επεξεργασ?α ε?ναι απαρα?τητη για την προστασ?α των ζωτικ?ν σα? συμφερ?ντων, δ) τα δεδομ?να ?χουν προδ?λω? δημοσιοποιηθε? απ? εσ??, ε) η επεξεργασ?α ε?ναι απαρα?τητη για τη θεμελ?ωση, ?σκηση ? υποστ?ριξη τ?σο των δικ?ν σα? νομικ?ν αξι?σεων ?σο και τη? Εταιρ?α? ω? υπευθ?νου επεξεργασ?α?, στ) η επεξεργασ?α ε?ναι απαρα?τητη για λ?γου? ουσιαστικο? δημοσ?ου συμφ?ροντο? (διερε?νηση ποινικ? διωκ?μενη? πρ?ξη? στο πλα?σιο του ν?μου). Η Εταιρ?α ?χει λ?βει σε κ?θε περ?πτωση ?λα τα αναγκα?α τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα για την ασφαλ? τ?ρηση και επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα που αν?κουν στι? παραπ?νω ειδικ?? κατηγορ?ε?.

Η επεξεργασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα ανηλ?κων εκτελε?ται με την προ?π?θεση τη? προηγο?μενη? συγκατ?θεση? των γον?ων ? των ασκο?ντων τη γονικ? μ?ριμνα αυτ?ν, εκτ?? αν ?λλω? ορ?ζεται απ? το ν?μο. Για του? σκοπο?? τη? παρο?σα?, αν?λικα θεωρο?νται τα ?τομα που δεν ?χουν συμπληρ?σει το 16ο ?το? τη? ηλικ?α? του?. Ε?ν υποπ?σει στην αντ?ληψ? σα? ?τι αν?λικο? κ?τω των 16 ετ?ν, μα? ?χει παρ?σχει προσωπικ?? πληροφορ?ε?, επικοινων?στε ?μεσα μαζ? μα?.

?

Αποδ?κτε? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα

Πρ?σβαση στα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?χουν οι υπ?λληλοι των επιχειρηματικ?ν και λειτουργικ?ν μον?δων τη? Εταιρ?α? και των λοιπ?ν αναφερομ?νων ανωτ?ρω εταιρι?ν, εντ?? του πεδ?ου των αρμοδιοτ?των του?, στο πλα?σιο τη? ορθ?? εκτ?λεση? και εκπλ?ρωση? των συμβατικ?ν, νομ?μων και κανονιστικ?ν του? υποχρε?σεων καθ?? και οι εκ?στοτε ορισθ?ντε? ορκωτο? ελεγκτ?? τη? Εταιρ?α?. Η Εταιρ?α δεν διαβιβ?ζει ? γνωστοποιε? προσωπικ? σα? δεδομ?να τη? σε τρ?του?, χωρ?? τη συγκατ?θεσ? σα?, παρ? μ?νο στι? περιπτ?σει? που σημει?νονται στην παρο?σα Πολιτικ?.

Συγκεκριμ?να, προκειμ?νου να σα? παρ?χουμε τι? υπηρεσ?ε? μα? ενδ?χεται μοιραστο?με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να με ορισμ?νε? τρ?τε? εταιρε?ε?, οι οπο?ε? ενεργο?ν κατ’ εντολ? μα? (ω? εκτελο?ντε? την επεξεργασ?α) παρ?χοντα? μα? υπηρεσ?ε? με σκοπ? την παροχ? β?λτιστη? υπηρεσ?α? προ? εσ??. Η εταιρ?α μα? διασφαλ?ζει την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων απ? του? συνεργ?τε? - τρ?τε? εταιρε?ε? με συμβατικ?? ρ?τρε? περιορισμο? του σκοπο? επεξεργασ?α? και τ?ρηση? των κατ? τον ΓΚΠΔ τεχνικ?ν και οργανωτικ?ν μ?τρων για την ορθ? και ασφαλ? επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Τ?σο η εταιρ?α μα? ?σο και οι συνεργ?τε? μα?, οι οπο?οι υπ?κεινται σε ρ?τρε? εμπιστευτικ?τητα? και εχεμ?θεια?, επεξεργ?ζονται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να με τρ?πο θεμιτ? και ν?μιμο για σαφε?? και καθορισμ?νου? σκοπο??.

?

Διατ?ρηση δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα

Ο χρ?νο? διατ?ρηση? των πληροφορι?ν που συλλ?γουμε απ? εσ?? εξαρτ?ται απ? τον τ?πο των πληροφορι?ν. Οι πληροφορ?ε? που κρ?νονται ω? απαρα?τητε? κατ? την συμπλ?ρωση τη? φ?ρμα? επικοινων?α?, ?πω? ?νομα, επ?νυμο και email, διατηρο?νται καθ’ ?λο το χρονικ? δι?στημα που εξακολουθε? να υφ?σταται η εγγραφ? σα? ω?? χρ?στη και για ?σο χρ?νο απαιτε?ται απ? τη φ?ση τη? παρεχ?μενη? απ? την Εταιρ?α υπηρεσ?α? που οι ?διοι ?χετε επιλ?ξει, με τη ρητ? επιφ?λαξη διατ?ρηση? για ?σο χρ?νο καθορ?ζει η σχετικ? νομοθεσ?α. Σε κ?θε χρ?ση καταβ?λλουμε κ?θε δυνατ? προσπ?θεια προκειμ?νου οι πληροφορ?ε? σα? να παραμε?νουν ασφαλε?? ?χοντα? ?δη λ?βει ?λα τα απαρα?τητα προ? το?το τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα.

Σε κ?θε περ?πτωση τα προσωπικ? σα? δεδομ?να περιορ?ζονται στα απολ?τω? απαρα?τητα για την επ?τευξη των σκοπ?ν αυτ?ν, ε?ναι ακριβ? και τηρο?νται για χρονικ? δι?στημα που καθορ?ζονται απ? του? σκοπο?? επεξεργασ?α?, προστατε?ονται απ? επαρκ? μ?τρα ασφαλε?α? και δεν διαβιβ?ζονται σε τρ?τε? χ?ρε?, παρ? σε εξουσιοδοτημ?νου? αν? υπηρεσ?α υπαλλ?λου? τη? Εταιρ?α? για του? σκοπο?? και μ?νο τη? παροχ?? τη? εκ?στοτε υπηρεσ?α?. Διαβιβ?ζονται μ?νο σε εξουσιοδοτημ?να πρ?σωπα που δεσμε?ονται στην τ?ρηση εμπιστευτικ?τητα? και εχεμ?θεια? και συμμορφο?μενοι με του? ?ρου? τη? παρο?ση? Πολιτικ??, οι οπο?οι ενεργο?ν εκ μ?ρου? τη? Εταιρ?α? για του? αναφερ?μενου? σκοπο?? μ?νο.

?

Μεταφορ? πληροφορι?ν διεθν??

Η Εταιρ?α δε διαβιβ?ζει τα δεδομ?να σα? σε τρ?τε? χ?ρε?. Ε?ν ε?ναι αναγκα?ο να μεταφ?ρει ορισμ?να προσωπικ? δεδομ?να σα? εκτ?? ΕΟΧ, παρ?χονται οι κατ?λληλε? εγγυ?σει? σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του Κανονισμο? (ΕΕ) 2016/679 και τα δεδομ?να σα? θα συνεχ?σουν να προστατε?ονται απ? συμβ?σει? που ?χουμε κ?νει με του? εκ?στοτε οργανισμο?? εκτ?? του ΕΟΧ, σε μορφ? εγκεκριμ?νη απ? την Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, κατ?πιν σχετικ?? ενημ?ρωσ?? σα?.

?

Δικαι?ματα χρ?στη – υποκειμ?νου δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα – ?σκηση δικαιωμ?των - καταγγελ?α

Η Εταιρ?α σα? ενημερ?νει ?τι ω? υποκε?μενο επεξεργασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων διατηρε?τε τα ακ?λουθα δικαι?ματα:

??????????? α. Δικα?ωμα πρ?σβαση? στα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που σα? αφορο?ν και εφ?σον αυτ? υφ?στανται επεξεργασ?α? απ? την Εταιρ?α, ω? υπε?θυνη επεξεργασ?α?, του? σκοπο?? αυτ??, τι? κατηγορ?ε? των δεδομ?νων και του? αποδ?κτε? ? τι? κατηγορ?ε? αποδεκτ?ν αυτ?ν (?ρθρο 15 ΓΚΠΔ).

??????????? β. Δικα?ωμα δι?ρθωση? ανακριβ?ν δεδομ?νων καθ?? και συμπλ?ρωση? ελλιπ?ν δεδομ?νων (?ρθρο 16 ΓΚΠΔ).

??????????? γ. Δικα?ωμα διαγραφ?? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων υπ? την επιφ?λαξη των υποχρε?σεων και των ν?μιμων δικαιωμ?των τη? Εταιρ?α? για τη διακρ?τησ? του? με β?ση τι? εκ?στοτε ισχ?ουσε? νομοθετικ?? και κανονιστικ?? διατ?ξει? (?ρθρο 17 ΓΚΠΔ).

??????????? δ. Δικα?ωμα περιορισμο? τη? επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων εφ?σον, ε?τε αμφισβητε?ται η ακρ?βεια αυτ?ν, ε?τε η επεξεργασ?α ε?ναι παρ?νομη, ε?τε εξ?λειπε ο σκοπ?? τη? επεξεργασ?α? και υπ? την προ?π?θεση ?τι δεν συντρ?χει ν?μιμο? λ?γο? για τη διακρ?τησ? του? (?ρθρο 18 ΓΚΠΔ).

??????????? ε. Δικα?ωμα φορητ?τητα? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων σε ?λλον υπε?θυνο επεξεργασ?α?, υπ? την προ?π?θεση ?τι η επεξεργασ?α βασ?ζεται σε συγκατ?θεση σα? και διενεργε?ται με αυτοματοποιημ?να μ?σα. Η ικανοπο?ηση του εν λ?γω δικαι?ματο? τελε? υπ? την επιφ?λαξη των ν?μιμων δικαιωμ?των και υποχρε?σεων τη? Εταιρ?α? για τη διακρ?τηση των δεδομ?νων και την εκπλ?ρωση καθ?κοντ?? τη? προ? το δημ?σιο συμφ?ρον (?ρθρο 20 ΓΚΠΔ).

??????????? στ. Δικα?ωμα εναντ?ωση? για λ?γου? που αφορο?ν στην ιδια?τερη κατ?στασ? σα? στην περ?πτωση που τα δεδομ?να σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα υφ?στανται επεξεργασ?α για την εκπλ?ρωση καθ?κοντο? που εκτελε?ται προ? το δημ?σιο συμφ?ρον ? κατ? την ?σκηση δημ?σια? εξουσ?α? που ?χει ανατεθε? στην Εταιρ?α ? για του? σκοπο?? των ενν?μων συμφερ?ντων που επιδι?κει η Εταιρ?α ? τρ?το μ?ρο?.

?

Κ?θε α?τημ? σα? αναφορικ? με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να και την ?σκηση των δικαιωμ?των σα? πρ?πει πρωτ?στω? να απευθ?νεται με email στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση gperifanos@www.wijngilde.com ? με αποστολ? fax. 210-6254954 ? με επιστολ? στην διε?θυνση Βιλτανι?τη 34Α, Κ?τω Κηφισι?. Αρμ?διο? να απαντ?σει, να επιλ?σει και διευκριν?σει κ?θε σα? απορ?α ε?ναι ο κο?? Περ?φανο? Ιω?ννη?, Υπε?θυνο? Προστασ?α? Δεδομ?νων (Data Protection Officer - DPO). Η εταιρ?α διατηρε? το δικα?ωμα τη?, κατ?πιν μελ?τη? του σχετικο? αιτ?ματο? σα?, να προβα?νει εντ?? χρονικο? διαστ?ματο? εν?? μην?? ? και πλ?ον αυτο?, σε περ?πτωση δικαιολογημ?νη? καθυστ?ρηση?, στην ικανοπο?ησ? του και υπ? την προ?π?θεση ?τι ε?ναι ν?μιμο και β?σιμο. Πριν σα? παρ?χουμε προσωπικ? δεδομ?να, ενδ?χεται να σα? ζητ?σουμε απ?δειξη για την ταυτ?τητα σα? και επαρκε?? πληροφορ?ε? για τι? συναλλαγ?? σα? με εμ?? απ? τι? οπο?ε? μπορο?με να εντοπ?ζουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να. Παρακαλο?με τα σχετικ? αιτ?ματα σα? να συνοδε?ονται απ? τα κατ?λληλα αποδεικτικ? στοιχε?α ταυτοπο?ηση? του προσ?που σα?, με την ρητ? επιφ?λαξη τη? Εταιρ?α? και των λοιπ?ν εταιρει?ν να ζητ?σει την παροχ? πρ?σθετων πληροφορι?ν με σκοπ? την ταυτοπο?ηση και επιβεβα?ωση των στοιχε?ων σα?.

?ρνηση τη? Εταιρ?α? ? αναιτιολ?γητη καθυστ?ρηση ω? προ? την ικανοπο?ηση των αιτημ?των σα? κατ? την ?σκηση των δικαιωμ?των σα?, σα? παρ?χει το δικα?ωμα να προσφ?γετε στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα ω? καθ’ ?λην αρμ?δια εποπτικ? αρχ? για την εφαρμογ? ΓΚΠΔ. Σε κ?θε περ?πτωση διατηρε?τε το δικα?ωμα να υποβ?λλετε καταγγελ?α στην αρμ?δια εποπτικ? αρχ? εφ?σον θεωρε?τε ?τι η επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα γ?νεται κατ? παρ?βαση τη? εκ?στοτε ισχ?ουσα? νομοθεσ?α?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα www.dpa.gr.

Ε?ν αποφασ?σετε να διαγραφε?τε απ? κ?ποια υπηρεσ?α ? επικοινων?α, θα προσπαθ?σουμε να διαγρ?ψουμε τα δεδομ?να σα? το συντομ?τερο δυνατ?, παρ?λο που μπορε? να χρειαστο?με ορισμ?νο χρ?νο ?/και πληροφορ?ε? πριν μπορ?σουμε να επεξεργαστο?με το α?τημ? σα?. Η εταιρ?α επιφυλ?σσεται των δικαιωμ?των τη? να διατηρ?σει τα προσωπικ? σα? δεδομ?να στι? περιπτ?σει? εκε?νε? που υφ?σταται ?ννομη υποχρ?ωση τη? ? ?σκηση νομ?μων αξι?σεων ? εκπλ?ρωση? των συμβατικ?ν τη? υποχρε?σεων.

Ποια ε?ναι η πολιτικ? Cookies που εφαρμ?ζουμε

Συχν? κ?νουμε χρ?ση τη? τεχνολογ?α? των cookies προκειμ?νου ενδεικτικ? να γ?νει ?λεγχο? και ταυτοπο?ηση τη? ταυτ?τητ?? σα?, για να εντοπιστε? ενδεχ?μενη απ?τη ? κατ?χρηση των υπηρεσι?ν που παρ?χουμε και να διασφαλιστε? η ασφαλ?? πλο?γηση στο site μα?, να δ?νεται η δυνατ?τητα καταχ?ρηση? σχολ?ων ε?τε απευθε?α? στο site ? μ?σα απ? τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, να προβληθο?ν διαφημ?σει? και να γ?νει αν?λυση και να εξαχθο?ν τα σχετικ? στατιστικ? στοιχε?α, να εξασφαλ?σουμε υψηλ?? επιδ?σει? κατ? τη λειτουργ?α του site μα? (πχ σωστ? και συνεχ?? λειτουργ?α). Με τη βο?θεια των cookies, μικρ?ν αρχε?ων προσωριν?ν ? μ?νιμων, αποθηκε?ονται στον υπολογιστ? σα? κατ? την πλο?γηση, ορισμ?νε? πληροφορ?ε?, που δεν σχετ?ζονται με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ο?τε τα χρησιμοποιο?με για να προσδιορ?σουμε την ταυτ?τητ? σα?, αλλ? εξυπηρετο?ν στην καλ?τερη πλο?γηση και προβολ? των πληροφορι?ν β?ση των προτιμ?σε?ν σα?, ?πω? επ?ση? και για την αξιολ?γηση τη? εμπειρ?α? των χρηστ?ν του δικτυακο? τ?που του εν λ?γω ιστοτ?που. Ε?ναι στην διακριτικ? σα? ευχ?ρεια η αποθ?κευση ? διαγραφ? των αρχε?ων αυτ?ν, τροποποι?ντα? τη διαμ?ρφωση στο πρ?γραμμα πλο?γηση? (browser) σα?, δυστυχ?? ?μω?, τυχ?ν διαγραφ? του? πιθαν?τατα θα περιορ?σει τι? δυνατ?τητε? πλο?γηση? και χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

?

Σα? ενημερ?νουμε ?τι η Εταιρ?α καθ?? και οι λοιπ?? ανωτ?ρω αναφερ?μενε? εταιρ?ε?, με β?ση την εκ?στοτε ισχ?ουσα πολιτικ? τη? για την προστασ?α δεδομ?νων και στο πλα?σιο του εκ?στοτε ισχ?οντο? νομοθετικο? και κανονιστικο? πλαισ?ου, ενδ?χεται να αναθεωρε? ? τροποποιε? την παρο?σα ενημ?ρωση, η οπο?α επικαιροποιημ?νη θα βρ?σκεται π?ντοτε διαθ?σιμη στην ιστοσελ?δα τη? Εταιρ?α? (www.gefsinus.gr), στην εν?τητα Ενημ?ρωση Πελατ?ν - Γενικ?? Κανονισμ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων (ΓΚΠΔ). Προ? το?το, παρακαλο?με ?πω? ελ?γχετε την παρο?σα Πολιτικ? απορρ?του και δ?λωση προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων τακτικ? προκειμ?νου να ενημερ?νεστε για τι? αλλαγ?? που ?χουν πραγματοποιηθε?.

?

?

?

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α) Στοιχε?α Υπε?θυνου Επεξεργασ?α?:

Διε?θυνση: Βιλτανι?τη 34A,14564 - K. Κηφισι?

Τηλ?φωνο:? 210 6254950

Fax:? 210 6254954

Email: info@www.wijngilde.com

B) Στοιχε?α Υπε?θυνου Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων (DPO):

Τηλ?φωνο:? 210 6254950 εσωτ. 116

Fax:? 210 6254954

Email: gperifanos@www.wijngilde.com

Γ) Στοιχε?α Αρχ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (ΑΠΔΠΧ):

Γραφε?α: Κηφισ?α? 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθ?να

Τηλεφωνικ? Κ?ντρο:?+30-210 6475600

Fax:?+30-210 6475628

Ηλεκτρονικ? Ταχυδρομε?ο:?contact@dpa.gr

?

?

?

?


汤姆叔叔影院