Διατροφικ?? πηγ?? σιδ?ρου

Ο σ?δηρο? δεν μπορε? να παραχθε? απ? το ανθρ?πινο σ?μα και για το λ?γο αυτ? πρ?πει να τον προσλαμβ?νουμε μ?σω των τροφ?μων. Η ανεπ?ρκεια σιδ?ρου μπορε? ε?κολα να προληφθε? μ?σω μια? ισορροπημ?νη? διατροφ?? που περι?χει πολλ? τρ?φιμα πλο?σια σε σ?δηρο.

Οι καλ?τερε? πηγ?? σιδ?ρου ε?ναι το κ?κκινο κρ?α? και ιδια?τερα το μοσχ?ρι και το συκ?τι. Τα πουλερικ?, τα θαλασσιν? ?πω? τα μ?δια, στρε?δια και χτ?νια, τα ψ?ρια ?πω? ο σολομ?? και οι σαρδ?λε? αποτελο?ν επ?ση? καλ?? πηγ?? σιδ?ρου. Τρ?φιμα φυτικ?? προ?λευση? πλο?σια σε σ?δηρο ε?ναι το μπρ?κολο, τα λαχαν?κια Βρυξελλ?ν, τα ?σπρια και οι ξηρο? καρπο?, τα αυγ? και τα αποξηραμ?να φρο?τα. Ο σ?δηρο? στι? τροφ?? βρ?σκεται σε δυο μορφ??. Ο αιμικ?? σ?δηρο? περι?χεται σε τροφ?? ζωικ?? προ?λευση? ?πω? ε?ναι το κ?κκινο κρ?α?, τα ψ?ρια και τα πουλερικ? και απορροφ?ται πιο αποτελεσματικ? απ? τον μη αιμικ? σ?δηρο που περι?χεται σε τρ?φιμα φυτικ?? προ?λευση?, ?πω? τα ?σπρια.

Για να αυξ?σουμε την απορρ?φηση του μη αιμικο? σιδ?ρου συστ?νεται να καταναλ?νουμε συγχρ?νω? τρ?φιμα πλο?σια σε βιταμ?νη C, ?πω? ο χυμ?? λεμ?νι ? πορτοκ?λι και να αποφε?γουμε την σ?γχρονη καταν?λωση τροφ?μων πλο?σιων σε ασβ?στιο ?πω? τα γαλακτοκομικ?. ?ταν οι αλλαγ?? στη διατροφ? δεν επαρκο?ν για την αντιμετ?πιση τη? ?λλειψη? σιδ?ρου συστ?νεται επιπλ?ον και πρ?σληψη συμπληρωμ?των σιδ?ρου για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα, κατ?πιν συνενν?ηση? με γιατρ?.

?

Μπ?λλου ?λενα MSc, PhD

Κλινικ? διαιτολ?γο?- Διατροφολ?γο?


汤姆叔叔影院