10 Λ?γοι για
να επιλ?ξετε τη Γευσ?νου?

1Γιατ? ?φρεσκομαγειρε?ουμε? καθημεριν?.

2Γιατ? χρησιμοποιο?με νωπ? κρ?ατα και εκλεκτ? παρθ?νο ελαι?λαδο τη? Κρητικ?? γη?.

3Γιατ? επιλ?γουμε τα προ??ντα μα? με αυστηρ? κριτ?ρια ποι?τητα? απ? πιστοποιημ?νου? προμηθευτ??.

4Γιατ? οι συνταγ?? μα? ε?ναι εμπνευσμ?νε? απ? την Ελληνικ? παρ?δοση και τη Μεσογειακ? κουζ?να.

5Γιατ? ε?μαστε πιστοποιημ?νοι με ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 & ISO 14001.

6Γιατ? ε?μαστε ευαισθητοποιημ?νοι στη βι?σιμη αν?πτυξη

7Γιατ? το προσωπικ? μα? ε?ναι Πιστοποιημ?νοι χειριστ?? τροφ?μων (ΕΦΕΤ) και ε?ναι πλ?ρω? αφοσιωμ?νοι στην εξυπηρ?τηση των πελατ?ν μα?.

8Γιατ? λειτουργο?με με υψηλ? α?σθημα Κοινωνικ?? Ευθ?νη? απ?ναντι στου? συνανθρ?που? μα? συμβ?λλοντα? ενεργ? στο αξι?λογο ?ργο που επιτελο?ν Κοινωφελ? Ιδρ?ματα και Μη κερδοσκοπικ?? οργαν?σει?.

9Γιατ? το κ?ριο χαρακτηριστικ? μα? ε?ναι ο σεβασμ?? προ? τον πελ?τη μα?.


10Γιατ? καθημεριν? μα? εμπιστε?ονται χιλι?δε? πελ?τε?.


汤姆叔叔影院