Τρ?με σωστ?, Ζο?με καλ?! Ποιο ε?ναι το Ισορροπημ?νο Γε?μα;

?να διατροφικ? ισορροπημ?νο γε?μα…

?

Το πι?το μα? θα πρ?πει να ?χει την παρακ?τω εμφ?νιση ?στε να πα?ρνουμε ?λα τα θρεπτικ? συστατικ? που χρειαζ?μαστε στην σωστ? αναλογ?α:

?

  • Το ? του πι?του θα πρ?πει να?αποτελε?ται απ? λαχανικ? ?λων των χρωμ?των για να προσλ?βουμε πολλ?? διαφορετικ?? βιταμ?νε?. Τα λαχανικ? μπορο?ν να ε?ναι ωμ? ? μαγειρεμ?να, κατ? προτ?μηση βραστ? ? ψητ? και ?χι τηγανιτ?, και να περι?χουν λ?γο ελαι?λαδο. Τα φρο?τα μπορο?ν να καταναλωθο?ν και αυτ? ω? μ?ρο? τη? σαλ?τα?.
  • Το ? του πι?του να αποτελε?ται απ? τρ?φιμα που αν?κουν στι? ομ?δε? του κρ?ατο? και των οσπρ?ων ? των γαλακτοκομικ?ν ? συνδυασμο? του?. Αποφε?γουμε τα πολ? λιπαρ? κρ?ατα ? τα επεξεργασμ?να αλλαντικ? και προτιμ?με τα ημ?παχα γαλακτοκομικ?.
  • Το ? του πι?του να αποτελε?ται απ? αμυλο?χα τρ?φιμα (ρ?ζι, μακαρ?νια, πατ?τε?, ψωμ?). Σημαντικ? ε?ναι να προτιμ?με τα ολικ?? ?λεση? δημητριακ?.
  • Συνοδε?ουμε το γε?μα με νερ? ? 1-2 ποτηρ?κια κρασ? ? μπ?ρα και ?χι με αναψυκτικ?.

?

?

Αν θ?λουμε να καταναλ?σουμε γλυκ?, επιλ?γουμε 1 μικρ? γλυκ? ? ? μεγ?λο στο τ?λο? του γε?ματο? και ?χι κ?θε μ?ρα.

?

?

Για να εκτυπ?σετε τον π?νακα, πατ?στε εδ?!


汤姆叔叔影院