Μην ξεχν?τε να ενυδατ?νεστε!

Η επαρκ?? πρ?σληψη υγρ?ν που εξασφαλ?ζει καλ? ενυδ?τωση του οργανισμο? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? για την υγε?α, ειδικ? κατ? του? καλοκαιρινο?? μ?νε?, ?που οι απ?λειε? υγρ?ν απ? το σ?μα ε?ναι μεγαλ?τερε?.

Η συνιστ?μενη πρ?σληψη υγρ?ν για του? ?νδρε? ε?ναι περ?που 3 λ?τρα (δηλαδ? 12 ποτ?ρια), εν? για τι? γυνα?κε? ε?ναι 2 λ?τρα (δηλαδ? 8 ποτ?ρια) καθημεριν? (σε ?πιο περιβ?λλον).

Το νερ? αποτελε? την καλ?τερη επιλογ? ενυδ?τωση?, ειδικ? κατ? τη δι?ρκεια σωματικ?? δραστηρι?τητα? και σε θερμ? περιβ?λλον. Παρ?λαυτ?, υπ?ρχουν και ?λλε? επιλογ?? ?πω? οι χυμο?, το γ?λα, τα αναψυκτικ?, ο καφ??, το τσ?ι και τα ενεργειακ? ποτ?.

?

Για να εξασφαλ?σετε καλ? ενυδ?τωση του οργανισμο?:

  • Καταναλ?στε υγρ? αρκετ?? φορ?? την ημ?ρα. Η δ?ψα δεν ε?ναι καλ?? δε?κτη? υδ?τωση?, για αυτ? π?νετε νερ? προτο? διψ?σετε!
  • Για να θυμ?στε να π?νετε νερ?, γεμ?στε ?να μπουκ?λι νερ? για να ?χετε κοντ? σα?.
  • Χρησιμοποι?στε φ?τε? λεμ?νι ? αγγο?ρι για να βελτι?σετε την γε?ση του οπ?τε και να καταναλ?σετε περισσ?τερο.
  • Μην ξεχν?τε πω? οι αν?γκε? σε υγρ? αυξ?νονται ?ταν η θερμοκρασ?α ε?ναι περιβ?λλοντο? ε?ναι αυξημ?νη, ?ταν κ?νετε ?σκηση, ? ?ταν ?χετε πυρετ?.
  • Καταναλ?στε συχν? τρ?φιμα πλο?σια σε νερ?, ?πω? τα φρο?τα και τα λαχανικ? ?στε να ενισχυθε??η ενυδ?τωσ? σα? και παρ?λληλα να προσλ?βετε και ?λλα θρεπτικ? συστατικ?.

汤姆叔叔影院