Τρ?με σωστ?, Ζο?με καλ?! Μικρ? γε?ματα, 5 φορ?? τη μ?ρα

Σε σ?γκριση με 3 μεγ?λα γε?ματα, 5 μικρ?τερα γε?ματα κ?θε 3 ?ρε? μπορο?ν να σε βοηθ?σουν να ε?σαι πιο υγι??!

??

Η α?ξηση στην καταν?λωση γευμ?των μικρ?τερου μεγ?θου? βοηθ?ει στον ?λεγχο του β?ρου? και προστατε?ει την υγε?α μα? αφο?:

??

  • παρ?χει στον οργανισμ? την απαιτο?μενη εν?ργεια και τα θρεπτικ? συστατικ? που χρει?ζεται.

?

  • μει?νει το α?σθημα τη? πε?να? ?ρα προστατε?ει απ? την υπερκαταν?λωση τροφ?? κατ? τη δι?ρκεια ? προ? το τ?λο? τη? ημ?ρα?.

?

  • παρ?χει στον οργανισμ? την απαιτο?μενη εν?ργεια για να ε?ναι σωματικ? δραστ?ριο? ?ρα συμβ?λλει στη βελτ?ωση τη? φυσικ?? κατ?σταση? και στη διατ?ρηση υγιο?? σωματικο? β?ρου?.

?

?

?Για να εκτυπ?σετε τον π?νακα πατ?στε?εδ?!

?

?

?

?

?

?


汤姆叔叔影院