Διασφ?λιση Ποι?τητα?-Πιστοποι?σει?

Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ καλ?πτει επισιτιστικ?? αν?γκε? βιομηχανικ?ν εταιρι?ν, εταιρι?ν παροχ?? υπηρεσι?ν, νοσοκομειακ?ν μον?δων και εκπαιδευτικ?ν οργανισμ?ν, κ.λπ.

Η επιτυχημ?νη πορε?α τη? βασ?ζεται σε δυο βασικο?? πυλ?νε?:

Πρ?το? πυλ?να? ε?ναι η αν?πτυξη δυο κεντρικ?ν μον?δων τροφοδοσ?α? οι οπο?ε? εκτε?νονται σε Αθ?να και Κρ?τη. Οι μον?δε? αυτ?? ε?ναι σχεδιασμ?νε? β?σει ευρωπα?κ?ν προδιαγραφ?ν, διαθ?τουν πλ?ρη και σ?γχρονο εξοπλισμ? και ε?ναι στελεχωμ?νε? με μια ομ?δα επιστημ?νων, ειδικο? στον τομ?α του τροφ?μου, οι οπο?οι με διαρκ? ?ρευνα επιλ?γουν ?ριστε? πρ?τε? ?λε?, φροντ?ζουν για την ασφαλ? διαχε?ριση και επεξεργασ?α του?, εν? παρ?λληλα αφουγκρ?ζονται τι? αν?γκε? των καταναλωτ?ν και προχωρ?νε στον σχεδιασμ? ν?ων προ??ντων.

Δε?τερο? πυλ?να? ε?ναι ο λεπτομερ?? σχεδιασμ?? και η διαμ?ρφωση επισιτιστικ?ν μον?δων εντ?? εταιρει?ν και οργανισμ?ν, β?σει των υγειονομικ?ν προδιαγραφ?ν που ορ?ζει η ελληνικ? και ευρωπα?κ? νομοθεσ?α και με γν?μονα τη δημιουργ?α εν?? ευχ?ριστου και φιλ?ξενου περιβ?λλοντο?.

Στι? περιφερειακ?? μον?δε? γ?νεται τροφοδοσ?α των εδεσμ?των που ?χουν παραχθε? κεντρικ?, τα οπο?α διαχειρ?ζονται περαιτ?ρω προ? την τελικ? του? δι?θεση εν? παρ?λληλα γ?νονται επιτ?πιε? παραγωγ?? αν?λογα με τι? απαιτ?σει? του κ?θε σημε?ου, ?στε να υπ?ρχει ?να πλο?σιο μενο? που θα καλ?πτει καθημεριν?? διατροφικ?? αν?γκε?.

Η ?ρτια λειτουργ?α των περιφερειακ?ν μον?δων επιτυγχ?νεται με την διαρκ? εποπτε?α απ? ομ?δα εξειδικευμ?νων σεφ, υπε?θυνων λειτουργ?α? που ανταποκρ?νονται στι? επιμ?ρου? αν?γκε? του κ?θε σημε?ου, και τεχνολ?γου? τροφ?μων που διενεργο?ν τακτικο?? ελ?γχου? ?στε να διασφαλ?ζεται η ?ριστη ποι?τητα προ??ντων και υπηρεσι?ν.

?

Η Γευσ?νου?, αποδεικν?οντα? το σεβασμ? στι? αρχ?? τη? προστασ?α? του περιβ?λλοντο? και δ?νοντα? προτεραι?τητα στον παρ?γοντα ?νθρωπο, ?χει αρχ?σει και ασκε? τι? δραστηρι?τητε? τη? ακολουθ?ντα? μια πορε?α βι?σιμη? αν?πτυξη?. Απ?λυτα συμμορφο?μενη με την περιβαλλοντικ? νομοθεσ?α, επιδι?κει τη συνετ? και ορθολογικ? χρ?ση των φυσικ?ν π?ρων, την βελτ?ωση των περιβαλλοντικ?ν τη? επιδ?σεων και την εξ?λειψη των αρνητικ?ν επιπτ?σεων των δραστηριοτ?των τη? στο περιβ?λλον.?

Η προσπ?θεια ξεκ?νησε με την πιστοπο?ηση του Συστ?ματο? Περιβαλλοντικ?? Διαχε?ριση? σ?μφωνα με το πρ?τυπο ISO14001 στο εστιατ?ριο του ΑΤΕΙ Καλαμ?τα?, στο κυλικε?ο τη? Φιλοσοφικ?? Σχολ?? Αθην?ν και στα κυλικε?α του Πανεπιστημ?ου Ρεθ?μνου.

??

?

Οι κ?ριοι ?ξονε? τη? περιβαλλοντικ?? πολιτικ?? ε?ναι:

  • Με?ωση του ?γκου των αποβλ?των
  • 100% ανακ?κλωση συσκευασι?ν
  • 100% ορθολογικ? διαχε?ριση λιπ?ν και ελα?ων
  • Ευαισθητοπο?ηση των εργαζομ?νων και των φοιτητ?ν

?

?

Απ? τον Ιανου?ριο 2012 η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ προβ?λλει τη συμμετοχ? τη? και στη βι?σιμη αν?πτυξη. Εκτιμ?ντα? το αποτ?πωμα ?νθρακα, κοιν?? αναγνωρισμ?νο ω? το πιο καινοτ?μο μ?τρο περιβαλλοντικ?? διαχε?ριση? συμμετ?χουμε στον περιορισμ? τη? κλιματικ?? αλλαγ?? με στ?χο τη δημιουργ?α μια? κλιματικ? ουδ?τερη? εταιρε?α?.

?

Η προστασ?α τη? υγε?α? και τη? ασφ?λεια? των εργαζομ?νων στου? χ?ρου? εργασ?α? αποτελε? μ?γιστη προτεραι?τητα για την εταιρ?α μα?.

Γι’αυτ? το λ?γο η εταιρ?α συμμορφ?νεται απ?λυτα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α και ?χει πιστοποι?σει τι? δραστηρι?τητ?? τη? σ?μφωνα με το διεθν?? πρ?τυπο OHSAS18001:2007.

?λοι οι εργαζ?μενοι και οι υπεργολ?βοι μα? οφε?λουν να σ?βονται και να προσαρμ?ζονται στι? πολιτικ?? και τα πρ?τυπα υγε?α? και ασφ?λεια? που ?χει θασπ?σει και εφαρμ?ζει η Γευσ?νου?.

?

Αυτ? περιλαμβ?νουν τι? νομικ?? απαιτ?σει? και τι? β?λτιστε? πρακτικ?? του κλ?δου τροφ?μων και διασφαλ?ζουν ?τι ?λοι οι χ?ροι εργασ?α?, εντ?? και εκτ?? των εγκαταστ?σεων παρ?χουν ?να υγιειν? και ασφαλ?? εργασιακ? περιβ?λλον και μεριμνο?ν για του? πελ?τε? και του? επισκ?πτε?.

Με συστηματικ? προσ?γγιση αποσκοπο?με στη συνεχ? βελτ?ωση τη? απ?δοσ?? μα? σε θ?ματα ασφ?λεια?, αγγ?ζοντα? το ?ραμ? μα? για ?να ιδανικ? εργασιακ? περιβ?λλον χωρ?? περιστατικ?, τραυματισμο?? και ατυχ?ματα.

?

  • ISO 22000:2005
  • ISO 22000:2005
  • ΕΛΟΤ 14001:2015
  • ISO 9001:2015
  • Halal
汤姆叔叔影院