Δραστηρι?τητα - Οργαν?γραμμα

Η Γευσ?νου? ε?ναι μια απ? τι? μεγαλ?τερε? εταιρ?ε? συστηματικ?? εστ?αση? που δραστηριοποιε?ται σε κλειστ?? αγορ?? στην Ελλ?δα.

?

Καλ?πτει επισιτιστικ?? αν?γκε? βιομηχανικ?ν εταιρι?ν, εταιρι?ν παροχ?? υπηρεσι?ν, νοσοκομειακ?ν μον?δων, στρατιωτικ?ν εγκαταστ?σεων και εκπαιδευτικ?ν οργανισμ?ν, κατασκην?σεων, κ.λπ.?????

?

Η διαδικασ?α μετ? την αγορ? των πρ?των υλ?ν ε?ναι καθετοποιημ?νη παραγωγ? και τελικ? παροχ? υπηρεσι?ν.

?

Αναλαμβ?νει και διαχειρ?ζεται πρ?τε? ?λε? τροφοδοτ?ντα? αντ?στοιχε? μον?δε? συστηματικ?? εστ?αση?.

?

Διαθ?τει, εκτ?? των ?λλων, μ?α υπερσ?γχρονη και πλ?ρω? εξοπλισμ?νη κεντρικ? μον?δα παραγωγ?? στην Αθ?να και μ?α στην Κρ?τη, σχεδιασμ?νε? β?σει των προδιαγραφ?ν που επιβ?λλουν η Ευρωπα?κ? και Ελληνικ? νομοθεσ?α.

?

?ρευνα σε ολ?κληρη την Ελλ?δα

 • Για τι? καταλληλ?τερε? πρ?τε? ?λε?.
 • Διαρκ?? ποιοτικ?? ?λεγχο? πρ?των υλ?ν.
 • Προετοιμασ?α στο εργοστ?σιο για την τροφοδοσ?α τη? κουζ?να? κ?θε σημε?ου.
 • Δημιουργ?α των snacks, των γλυκ?ν και των συσκευασμ?νων προ??ντων νωρ?? τα ξημερ?ματα τη? ?δια? ημ?ρα?, πριν φτ?σουν στα σημε?α π?ληση?.
 • Μεταφορ? των επεξεργασμ?νων πρ?των υλ?ν για τι? κουζ?νε? των εστιατορ?ων.
 • Μαγειρικ? κ?θε μ?ρα στα εστιατ?ρια.
 • Σερβ?ρισμα απ? το προσωπικ? τη? ?ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ? σε γραμμ? self-service.

  ?

  Η Γευσ?νου? σε αριθμο??:

  • 2 κεντρικ?? μον?δε? παραγωγ?? φαγητο?: Κ?τω Κηφισι?, Κρυον?ρι Αττικ?? – Ρ?θυμνο, Κρ?τη
  • Εγκαταστ?σει? συνολικ?? ?κταση? 2.500 m2 στην Κ?τω Κηφισι?, Ν?ε? εγκαταστ?σει? 10.000?m2?στο Κρυον?ρι και 700 m2 στο Ρ?θυμνο.
  • περισσ?τερα απ??110 σημε?α εξυπηρ?τηση? σε Αττικ?, Κρ?τη και Πελοπ?ννησο
  • 7 πιστοποι?σει? διασφ?λιση? ποι?τητα?
  • π?νω απο 900 εργαζ?μενοι

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  Η ?κταση των δραστηριοτ?των του ομ?λου εταιρι?ν Γευσ?νου? ε?ναι ευρε?α, πολυετ??, επιτυχημ?νη και δραστηριοποιε?ται στου? ακ?λουθου? τομε??:

  ?

  ?

  ?

  Η εταιρ?α Γευσ?νου? INTEGRATE δημιουργ?θηκε με στ?χο την προμ?θεια πρ?των υλ?ν τροφ?μων σε κουζ?νε? νοσοκομε?ων, εταιρι?ν εστ?αση?, και καταστημ?των μαζικ?? εστ?αση?. Η εταιρ?α ?χει εγκαταστ?σει ?να εξελιγμ?νο ηλεκτρονικ? σ?στημα παραγγελι?ν, e-commerce, με το οπο?ο διαχειρ?ζεται την παραγγελιοληψ?α για την προμ?θεια των πελατ?ν τη? σε πρ?τε? ?λε?.

  ?

  ?

  Η Γευσ?νου? ΑΒΕΕ, κατ?χει την 1η θ?ση στην Ελλ?δα, στον τομ?α του contract catering. Διαθ?τει μεγ?λη εμπειρ?α στην παροχ? επισιτιστικ?ν υπηρεσι?ν σε Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα, Νοσηλευτικ? Ιδρ?ματα, Εταιρ?ε?, Βιομηχαν?ε?, Τρ?πεζε?. Γνωρ?ζει καλ? πω? οι αν?γκε? του? ε?ναι διαφορετικ?? και ιδια?τερε? και μ?χρι σ?μερα ?χει διεκπεραι?σει επιτυχ?? ακ?μη και τα πιο απαιτητικ? συμβ?λαια.

  ?

  ?

  Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ δραστηριοποιε?ται στην Κρ?τη και διαχειρ?ζεται εστιατ?ρια και κυλικε?α σε εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα, νοσοκομε?α, δημ?σιου? και ιδιωτικο?? φορε??.

  ?

  ?

  ?

  ?

  Η MEDITERRANEAN LIFE?δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο των εξαγωγ?ν παραδοσιακ?ν ελληνικ?ν προ??ντων.

  ?

  ?


  汤姆叔叔影院