Χειμεριν?? τροφ??: Η αξ?α των οσπρ?ων

Απ? τι? πιο θρεπτικ?? τροφ??, τα ?σπρια αποτελο?ν μια ιδανικ? τροφ? για το χειμ?να. Περιλαμβ?νουν τι? φακ??, τα ρεβ?θια, τη φ?βα, του? γ?γαντε?, τα φασ?λια και τη σ?για.

Τα ?σπρια αποτελο?ν μια πολ? σημαντικ? πηγ? πρωτε?νη? που μπορε? να ε?ναι ιδια?τερα ωφ?λιμη για ?τομα που δεν καταναλ?νουν συχν? κρ?α?, για χορτοφ?γου? ? και σε περι?δου? νηστε?α?. Αλλ? ακ?μα και για ?σου? καταναλ?νουν συχν? ζωικ? προ??ντα, τα ?σπρια αποτελο?ν μια πολ? καλ? εναλλακτικ? πηγ? πρωτε?νη? αφο? ε?ναι φτωχ? σε λ?πο?. Ε?ναι πλο?σια σε φυτικ?? ?νε? που βοηθο?ν στην καλ? λειτουργ?α του πεπτικο? συστ?ματο? αλλ? και σε πολλ? θρεπτικ? συστατικ? ?πω? βιταμ?νε? Β, φυλλικ? οξ?, ασβ?στιο, ψευδ?ργυρο και σ?δηρο.

Θα πρ?πει ?μω? να γνωρ?ζουμε ?τι ο σ?δηρο? στα ?σπρια δεν ε?ναι ε?κολα απορροφ?σιμο? και για να βοηθ?σουμε την απορρ?φηση του θα πρ?πει να τα συνδυ?ζουμε με τρ?φιμα που περι?χουν βιταμ?νη C ?πω? η πιπερι?, ο χυμ?? πορτοκ?λι ? λεμ?νι. Συνεπ??, τα ?σπρια λ?γω τη? υψηλ?? διατροφικ?? του? αξ?α? αποτελο?ν μια ιδανικ? επιλογ? για να μα? ζεστ?νει τι? κρ?ε? μ?ρε? του χειμ?να.


汤姆叔叔影院