Γιατ? ε?ναι σημαντικ? τα φρο?τα στη διατροφ? μα?…;
  • Αποτελο?ν μια πολ? θρεπτικ? διατροφικ?? πηγ? με πολλ?? βιταμ?νε?.
  • Αποτελο?ν ιδανικ? λ?ση ω? σνακ στα πλα?σια εν?? ισορροπημ?νου διαιτολογ?ου.
  • Ε?ναι ε?κολο να καταναλ?νονται στην εργασ?α και στο σπ?τι.
  • Τα φρο?τα αποτελο?νται σχεδ?ν αποκλειστικ? απ? υδατ?νθρακε? και προσφ?ρουν στον οργανισμ? γλυκ?ζη που παρ?χει ?μεσα εν?ργεια.
  • Δεν ?χουν πολλ?? θερμ?δε? αφο? ?χουν μεγ?λη περιεκτικ?τητα σε νερ? (> 90% του β?ρου? του?).
  • Ε?ναι πολ? καλ?? πηγ?? φυτικ?ν ιν?ν καθ?? και υδατοδιαλυτ?ν βιταμιν?ν ?πω? οι βιταμ?νε? του συμπλ?γματο? Β και η βιταμ?νη C.
  • Οι φυτικ?? ?νε? προφυλ?σσουν απ? δι?φορε? μορφ?? καρκ?νου και φα?νεται να πα?ζουν ρυθμιστικ? ρ?λο και στα επ?πεδα σακχ?ρου και λιπιδ?ων στο α?μα προφυλ?σσοντα? απ? ασθ?νειε? ?πω? ο διαβ?τη? και οι υπερλιπιδαιμ?ε?.
  • Οι βιταμ?νε? επ?ση? δρουν ω? αντιοξειδωτικ? (?πω? η βιταμ?νη C) ? ω? απαρα?τητα συνενζ?μων στον μεταβολισμ? (βιταμ?νε? συμπλ?γματο? Β).
  • Επ?ση? τα φρο?τα περι?χουν και ?λλα διατροφικ? συστατικ? ?πω? το κ?λιο που ε?ναι ?να απαρα?τητο συστατικ? για τη σωστ? ηλεκτρολυτικ? ισορροπ?α και προστατε?ουν απ? την υπ?ρταση.

汤姆叔叔影院