Διατροφ? κατ? την νηστε?α

Διαν?ουμε την περ?οδο τη? Σαρακοστ??, και πολλο? ?χουν αρχ?σει να νηστε?ουν. Βασικ? χαρακτηριστικ? τη? νηστε?α? ε?ναι η αποχ? απ? τρ?φιμα ζωικ?? προ?λευση? ?πω? το κρ?α?, το κοτ?πουλο, το ψ?ρι τα γαλακτοκομικ? και τα αυγ? (με εξα?ρεση τα θαλασσιν?). Παρ?λληλα, αυξ?νεται η καταν?λωση τροφ?μων φυτικ?? προ?λευση? ?πω? το ψωμ?, τα ζυμαρικ?, το ρ?ζι, τα ?σπρια, τα λαχανικ? και τα φρο?τα. Η διατροφ? που ακολουθο?με κατ? την νηστε?α, ε?ναι πολ? χαμηλ?τερη σε κορεσμ?νο λ?πο? και υψηλ?τερη σε φυτικ?? ?νε?, σ?νθετου? υδατ?νθρακε? και βιταμ?νε? σε σχ?ση με την διατροφ? μα? τον υπ?λοιπο καιρ?. Για το λ?γο αυτ?, ?χει πολλ? οφ?λη για την υγε?α αφο? βοηθ?ει στην πρ?ληψη των καρδιαγγειακ?ν νοσημ?των. Παρ?λαυτα, για να ε?ναι επαρκ?? η διατροφ? μα? σε ?λα τα θρεπτικ? συστατικ? θα πρ?πει να ακολουθ?σουμε τι? εξ?? συμβουλ??: 1) Να συνδυ?ζουμε τα ?σπρια με δημητριακ? για να αυξ?σουμε την πρ?σληψη πρωτε?ν?ν υψηλ?? βιολογικ?? αξ?α?, 2) να συνδυ?ζουμε τα ?σπρια και τα πρ?σινα φυλλ?δη λαχανικ? με στυμμ?νο λεμ?νι ? χυμ? πορτοκ?λι, για να αυξ?σουμε την πρ?σληψη σιδ?ρου, 3) στην περ?πτωση που νηστε?ουμε και απ? τα γαλακτοκομικ?, να καταναλ?νουμε εναλλακτικ?? πηγ?? ασβεστ?ου ?πω?: μπρ?κολο, αμ?γδαλα και ταχ?νι. Τ?λο?, δεν πρ?πει να ξεχν?με ?τι ?η νηστ?σιμη δ?αιτα δεν σημα?νει, απαρα?τητα, ?τι ε?ναι χαμηλ? σε θερμ?δε?. Ε?ναι πιθαν? κ?ποιο? να προσλ?βει β?ρο? κατ? τη δι?ρκεια τη? νηστε?α? ε?ν καταναλ?νει μεγ?λε? μερ?δε? και αυξ?σει τα γλυκ? και τα τηγανητ?.


汤姆叔叔影院