Οι Προμηθευτ?? μα?

Η Γευσ?νου? συνεργ?ζεται με προμηθευτ?? με σκοπ? την αν?πτυξη μακροχρ?νιων σχ?σεων που αποφ?ρουν αμοιβα?α οφ?λη στου? πελ?τε? μα?, την εταιρ?α και του? ?διου?. Τα προ??ντα που επιλ?γουμε ε?ναι απ? εγκεκριμ?νου? πιστοποιημ?νου?? προμηθευτ??, που ?χουν υποστε? του? ελ?γχου? δ?ουσα? επιμ?λεια? ω? προ? τι? δικ?? του? μεθ?δου? χειρισμο? και διανομ?? τροφ?μων και προ??ντων, τηρ?ντα? αυστηρ? την τρ?χουσα Κοινοτικ? και Ελληνικ? Νομοθεσ?α.

Επ?ση? για τι? πρ?τε? ?λε? και ?λα τα προ??ντα που χρησιμοποιο?με, επιλ?γουμε κυρ?ω? ??λληνε? προμηθευτ?? και προ??ντα που η παραγωγ? του? ? συσκευασ?α του? γ?νεται στην Ελλ?δα, ενδυναμ?νοντα? την επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα, την προ?θηση των ελληνικ?ν εταιρει?ν και στηρ?ζοντα? την εν λ?γο αγορ?.?

Ενδεικτικο? προμηθευτ?? μα? ε?ναι οι:

Πουλερικ?
 • Αγροτικ?? Πτηνοτροφικ?? Συνεταιρισμ?? Ιωανν?νων Π?νδο?
 • Βιοκ?τ
Αλλαντικ?
 • Creta Farm
 • Ν?κα?
 • Υφαντ??
Αρτοσκευ?σματα
 • Απολλ?νιον
 • Τσατσ?κη? Α.Ε
 • Delifrance Hellas Α.Ε
 • Στεργ?ου
Αυγ?
 • Π?νδο? Αγροτικ?? πτηνοτ/κο? συνεταιρισμ?? Ιωανν?νων
 • Pomfarm
 • Χρυσ? Αυγ?
Γαλακτοκομικ?
 • Μεβγ?λ
 • ?λυμπο?
 • Δ?λτα
 • Συνεταιριστικ? Γαλακτοβιομηχανια Τρικ?λων Τρ?κκη ΑΕ
Ζυμαρικ?
 • Μ?λισσα - Κικιζα?
 • Μ?λκο Παραδοσιακ? Ζυμαρικ?
Θαλασσιν?
 • Καλλιμ?νη? Γ. ΑΕ
 • Αντων?ου-Οικονομ?κο?
Κρ?α?
 • Meatnet
 • Φλωρ?δη?
 • ΚΡΕ.ΚΑ
 • Deli Food
Λαχανικ?
 • Φρεσκο?λη?
 • Eurocatering
?σπρια/Ρ?ζι
 • Agrino
 • ?ροσι?
 • Ωμ?γα
汤姆叔叔影院