Οι Πελ?τε? μα?

Ε?μαστε ιδια?τερα υπερ?φανοι που στη λ?στα των πελατ?ν μα?,?καθ?λη τη δι?ρκεια λειτουργ?α??μα?,?μπορε?τε να αναγνωρ?σετε τι? μεγαλ?τερε? επιχειρ?σει? που δραστηριοποιο?νται στη χ?ρα μα? καθ?? και εκπαιδευτικ? & νοσηλευτικ? ιδρ?ματα που μα? εμπιστε?ονται καθημεριν? για τη σ?τιση των υπαλλ?λων,?μαθητ?ν - σπουδαστ?ν?και ασθεν?ν?του?.

Η Γευσ?νου? μ?χρι σ?μερα αριθμε? συνολικ? π?νω απ? 50 σημε?α εξυπηρ?τηση? στου? παρακ?τω τ?σσερει? τομε??:

Στρατιωτικ? ιδρ?ματα
 • Ακαδημ?α Εμπορικ?? Ναυτιλ?α? - Χανι?
 • NATO Deployable Corp Greece
 • 547 Στρατ?πεδο Ρεθ?μνου
Εταιρ?ε? – Βιομηχαν?ε?
 • ΕΛΚΕΜΕ(παρ?δοση ?τοιμων γευμ?των)
 • ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (εστιατ?ριο)
 • Tasty Οιν?φυτα (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • RAVAGO (εστιατ?ριο)
 • ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (εστιατ?ριο)
 • ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (εστιατ?ριο)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (5 εστιατ?ρια)
 • NOKIA SIEMENS NETWORKS
 • Cosmote Παιαν?α?
 • Signal Maritime (Εστιατ?ριο)
 • Demo pharmaceuticals
 • ?δρυμα Ιατροβιολογικ?ν Ερευν?ν, Ακαδημ?α? Αθην?ν
 • Cablel Ελληνικ? Καλ?δια
 • Wind Hellas - Λεωφ. Αθην?ν (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Eurobank- εστιατ?ριο Ν.Ιων?α?
 • ΕΛΑ?Σ-UNILEVER
 • HERTZ (εστιατ?ριο)
 • ΕΛΒΑΛ (παρ?δοση ?τοιμων γευμ?των)
 • Cosmote - Κτ?ριο Αχαρν?ν (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Παραθεριστικ? Κ?ντρο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ (Εστιατ?ριο - Καφετ?ρια)
 • Εθνικ? Τρ?πεζα - Μοσχ?το (Eστιατ?ριο - Kυλικε?ο)
 • Εθνικ? Τρ?πεζα Ελλ?δα? - Μοσχ?το (Κυλικε?ο)
 • Οικογ?νεια Στεργ?ου (Εστιατ?ριο)
 • Mercedes-Benz Ελλ?? Α.Ε.Ε. (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Nestle Hellas S.A (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Εθνικ? Τρ?πεζα Ελλ?δα? - Γ?ρακα? (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Κυριακ?δη?-Γεωργ?πουλο? Νομικ? Εταιρ?α (Εστιατ?ριο-Καφετ?ρια)
 • ΟΤΕ (Εστιατ?ριο-espresso bar)
 • Χαλκ?ρ Αν?νυμη Εταιρ?α Επεξεργασ?α? Μετ?λλων
 • Minerva Marine Inc. (Εστιατ?ριο-Κυλικε?ο)
 • First Data (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Pharmaserve Lilly (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • 3E Coca Cola (Παρ?δοση Γευμ?των)
 • Εθνικ? Ασφαλιστικ? Λ. Συγγρο?
 • Αθηναικ? Ζυθοποι?α Αθ?να (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Philip Morris S.A. - ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Εθνικ? Τρ?πεζα Λ. Αθην?ν (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • NOKIA
 • Tasty Αγιο? Στ?φανο? (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • ΔΕΣΦΑ Διαχειριστ?? Εθνικο? Συστ?ματο? Φυσικο? Αερ?ου
 • Mavrogenis (Εστιατ?ριο-Κυλικε?ο)
 • Τρ?πεζα Τη? Ελλ?δο? – Σ?τιση Εργαζομ?νων Διο?κηση?
 • Wind Hellas - Λεωφ. Κηφισ?α? (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Γερμαν?? - E Value (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Nokia Siemens Networks
 • Αθηνα?κ? Ζυθοποι?α – Εργοστ?σιο Πατρ?ν (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Beiersdorf Hellas S.A (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Εθνικ? Τρ?πεζα Ελλ?δο? - Καλλιθ?α (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
Νοσηλευτικ? Ιδρ?ματα
 • Γενικ? Ογκολογικ? Νοσοκομε?ο ?γιοι Αν?ργυροι (Παρ?δοση Γευμ?των)
 • Νοσοκομε?ο Ρεθ?μνου (Παρ?δοση Γευμ?των)
 • Μαιευτικ? Κλινικ? Ιασ?
 • Ιασ? General
 • Κλινικ? Φιλοκτ?τη? (?μιλο? Ιασ?)
Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα
 • AMC Mητροπολιτικ? Κολλ?γιο Αθην?ν - Μαρο?σι (Εστιατ?ριο - Κυλικε?ο)
 • Ινστιτο?το Προληπτικ?? Περιβαλλοντολογικ?? & Εργασιακ?? Ιατρικ??
 • Ν?α Γενι? Ζηρ?δη
 • ACS Athens Community Schools (Εστιατ?ριο)
 • Ελληνοαμερικανικ?ν Εκπαιδευτικ?ν ?δρυμα - Κολλ?γιο Ψυχικο? (Κυλικε?α)
 • Εστιατ?ριο Ανωτ?τη? Σχολ?? Καλ?ν Τεχν?ν
 • Εθνικ? Μετσ?βιο Πολυτεχνε?ο (Ζωγρ?φου & Πατησ?ων)
 • ΤΕΙ Καλαμ?τα? (Εστιατ?ριο)
 • Μουσικ? σχολε?ο Ρεθ?μνου
 • ΤΕΙ Κρ?τη? - Ηρ?κλειο, Χανι?, Ρ?θυμνο, Σητε?α, Ιερ?πετρα, ?γιο? Νικ?λαο? (κυλικε?α)
 • Ελληνοαμερικ?νικον Εκπαιδευτικ?ν ?δρυμα - Μποδοσ?κειο Κολλ?γιο (Εστιατ?ριο - Κυλικε?α)
 • ΤΕΙ Κρ?τη? - Hρ?κλειο, Σητε?α, Ιερ?πετρα, Χανι?, Ρ?θυμνο, ?γιο? Νικ?λαο? (εστιατ?ρια)
 • ΤΕΙ Καλαμ?τα? – Σπ?ρτη (Εστιατ?ριο)
 • Πανεπιστ?μιο Κρ?τη? - Ρ?θυμνο (Κυλικε?ο)
 • Πανεπιστ?μιο Κρ?τη? - Ρ?θυμνο (Εστιατ?ριο)
 • Ελληνοαμερικ?νικον Εκπαιδευτικ?ν ?δρυμα- Λ?τσειο Κολλ?γιο (Εστιατ?ριο - Κυλικε?α)
汤姆叔叔影院