Γευσ?νου? Gourmet Experience

Η Γευσ?νου? Gourmet Experience δεσμε?εται να παρ?χει μ?α διαφορετικ? εμπειρ?α στο κομμ?τι του catering και των εκδηλ?σεων. Το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? μα? θα δημιουργ?σει μ?α εκδ?λωση που θα ξεπερν? τ?σο τι? δικ?? σα? προσδοκ?ε? αλλ? και των καλεσμ?νων σα?.

?

Συνδυ?ζοντα? την παραδοσιακ? με τη μοντ?ρνα κουζ?να και την εμπειρ?α μα? στο χ?ρο τη? σ?τιση? και του catering, διαμορφ?νουμε τι? υπηρεσ?ε? μα? αν?λογα με τι? δικ?? σα? αν?γκε? δημιουργ?ντα? αξ?χαστα events.

?

Η Γευσ?νου? Gourmet Experience αντιμετωπ?ζει με το ?διο? π?θο? και με ξεχωριστ? μοναδικ?τητα το γαστρονομικ? σχεδιασμ? και την υλοπο?ηση τη? εκδ?λωσ? σα?, ε?τε αυτ? αφορ? σε ?να coffee break ε?τε σε μια μεγ?λη εταιρικ? εκδ?λωση.

?

Αναλαμβ?νουμε να προσφ?ρουμε μοναδικ?? γαστρονομικ?? εμπειρ?ε? σε κ?θε ε?δου? εταιρικ?? εκδηλ?σει? π.χ. coffee breaks, χριστουγεννι?τικε? εκδηλ?σει?, lunch breaks κ.α. αλλ? και ιδιωτικ?? εκδηλ?σει? για ειδικ? γε?ματα, δε?πνα και special events π.χ. κοκτ?ιλ π?ρτι κ.α.

?

Στ?χο? μα? δεν ε?ναι να δημιουργ?σουμε μια απλ? εκδ?λωση αλλ? μια μοναδικ? εμπειρ?α.

?

?

Για πληροφορ?ε? επικοινων?στε στο banquet@www.wijngilde.com

汤姆叔叔影院