Γιατ? δεν πρ?πει να παραλε?πετε το πρωιν? γε?μα

Το πρωιν? ε?ναι το πρ?το γε?μα τη? ημ?ρα? και διακ?πτει την πολ?ωρη νυχτεριν? νηστε?α. Πολ? συχν? το παραλε?πουμε ε?τε γιατ? δεν ?χουμε αρκετ? χρ?νο πριν φ?γουμε απ? το σπ?τι, ε?τε γιατ? δεν πειν?με, ε?τε με σκοπ? να ελ?γξουμε το β?ρο? μα?. Παρ?λαυτ?, το πρωιν? αποτελε? ?να ιδια?τερα σημαντικ? γε?μα που για πολλο?? λ?γου? πρ?πει να καταναλ?νεται συστηματικ?.

Η καθημεριν? καταν?λωση πρωινο? ?χει βρεθε? πω? μα? βοηθ?ει, καταρχ??, να προσλαμβ?νουμε ?λα τα θρεπτικ? συστατικ? που χρειαζ?μαστε σε επαρκε?? ποσ?τητε?. Η λ?ψη εν?? ισορροπημ?νου πρωινο? ?χει σχετιστε? με μεγαλ?τερη πρ?σληψη σ?νθετων υδατανθρ?κων ,φυτικ?ν ιν?ν, φυλλικο? οξ?ο?, ασβεστ?ου, σιδ?ρου καθ?? και βιταμιν?ν Α,C και Ε μ?σα στην ημ?ρα.

Επιπλ?ον, το πρωιν? βελτι?νει την πνευματικ? απ?δοση, μ?σω τη? παροχ?? γλυκ?ζη? στον εγκ?φαλο. Τα ?τομα που καταναλ?νουν πρωιν? ?χουν μεγαλ?τερη πνευματικ? δια?γεια, καλ?τερη μν?μη και δι?θεση, ικαν?τητα συγκ?ντρωση? και λιγ?τερο ?γχο? σε σχ?ση με ?τομα που παραλε?πουν το πρωιν? γε?μα.

Επιπλ?ον, η συστηματικ? καταν?λωση πρωινο? μα? βοηθ?ει να ελ?γχουμε το β?ρο? μα?. ?χει βρεθε? πω? τα ?τομα που καταναλ?νουν πρωιν? ?χουν χαμηλ?τερο β?ρο? σε σχ?ση με αυτ? που δεν καταναλ?νουν.

Η καταν?λωση πρωινο? εμποδ?ζει την υπερκαταν?λωση τροφ?? στα επ?μενα γε?ματα εν? οδηγε? στην καταν?λωση πιο υγιειν?ν σνακ την υπ?λοιπη ημ?ρα. Τ?λο?, η καθημεριν? καταν?λωση πρωινο? προστατε?ει και απ? κ?ποια χρ?νια νοσ?ματα, αφο? η παρ?λειψη πρωινο? ?χει σχετιστε? με υψηλ?τερε? τιμ?? λιπιδ?ων στο α?μα και χαμηλ?τερη ευαισθησ?α στην δρ?ση τη? ινσουλ?νη? που σχετ?ζονται με την αν?πτυξη καρδιαγγειακ?ν νοσημ?των και σακχαρ?δου? διαβ?τη.


汤姆叔叔影院