Διατροφ? με αντι… καρκινικ?? ιδι?τητε?

Η διατροφ? που ακολουθο?με μπορε? ?χει αντι…καρκινικ?? ιδι?τητε? αφο? η καταν?λωση αρκετ?ν ομ?δων-τροφ?μων σχετ?ζεται με την εμφ?νιση κ?ποιων μορφ?ν καρκ?νου. Συγκεκριμ?να, τα φρο?τα, τα λαχανικ? και τα τρ?φιμα με πολλ?? φυτικ?? ?νε? μει?νουν τον κ?νδυνο για την αν?πτυξη πολλ?ν μορφ?ν καρκ?νου.

?

Αυτ? οφε?λεται στα συστατικ? που περι?χουν και κυρ?ω? στι? βιταμ?νε? και σε ?λλα βιολογικ? ενεργ? συστατικ? με αντιοξειδωτικ? δρ?ση που ενισχ?ουν το ανοσοποιητικ? σ?στημα (φυτοχημικ?). Οι φυτικ?? ?νε? που περι?χονται σε προ??ντα ολικ?? ?λεση? βοηθο?ν την καλ? λειτουργ?α του γαστρεντερικο? και προστατε?ουν απ? καρκ?νου? που σχετ?ζονται με αυτ?. Αντ?θετα, το κ?κκινο κρ?α? και τα επεξεργασμ?να παρ?γωγα του, αυξ?νουν τον κ?νδυνο για την εμφ?νιση καρκ?νου στο παχ? ?ντερο. Αυτ? οφε?λεται σε ουσ?ε? οι οπο?ε? σχηματ?ζονται κατ? την επεξεργασ?α του κρ?ατο? και ?χουν καρκινογ?νο δρ?ση. Επ?ση?, το αλ?τι ?ταν καταναλωθε? σε μεγ?λε? ποσ?τητε? προκαλε? βλ?βε? στα τοιχ?ματα του γαστρεντερικο? και σχετ?ζεται με την εμφ?νιση καρκ?νου στο στομ?χι.

?

Συνεπ??, για την πρ?ληψη τη? εμφ?νιση? καρκ?νου αυξ?στε τα φυτικ? τρ?φιμα που τρ?τε: φρο?τα, λαχανικ?, ?σπρια, δημητριακ?, μει?στε το κ?κκινο κρ?α? και τα αλλαντικ? και αντικαταστ?στε τα με ?λλα τρ?φιμα ?πω? ε?ναι το ψ?ρι, το κοτ?πουλο, τα αυγ? και τα χαμηλ? σε λ?πο? τυρι?. Τ?λο?, αποφ?γετε τα πολ? αλμυρ? τρ?φιμα και αποφ?γετε την προσθ?κη μεγ?λων ποσοτ?των αλατιο? στο φαγητ? σα?.?


汤姆叔叔影院